W tym wpisie omówimy podstawowe kwestie związane ze złożeniem wniosku o interpretację indywidualną w zakresie przepisów podatkowych. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego działu z wybranymi interpretacjami podatkowymi dotyczącymi prowadzenia sklepu internetowego, gdzie możesz znaleźć odpowiedź na nurtujące Cię pytania: Interpretacje Podatkowe.

Interpretacja indywidualna – co to takiego

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienie dotyczące interpretacji indywidualnej jest Ustawa Ordynacja podatkowa [Dz.U.2012.749]. W art. 14b.§1. Czytamy, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

We wniosku należy pisać prawdę

Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych.

Nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14b § 7 ordynacji podatkowej Minister Finansów wydał w dniu 20 czerwca 2007 r. rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 112, poz. 771 z późn. zm.). Stosowanie tego wzoru (formularza) jest obligatoryjne w odniesieniu do wniosków składanych do Ministra Finansów (dyrektorów wyznaczonych izb skarbowych). Organ przyjmujący wniosek o wydanie interpretacji może wezwać wnioskodawcę do złożenia wniosku odpowiadającego wzorowi zawartemu w cyt. rozporządzeniu. Natomiast wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego składane do samorządowych organów podatkowych nie muszą być składane na formularzu, którego wzór jest określony przez Ministra Finansów. We wzorze tym nawet zastrzega się, że ma on zastosowanie tylko do wniosków składanych do Ministra Finansów (dyrektorów izb skarbowych). W praktyce niektóre samorządowe organy podatkowe wymagają, aby wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej odpowiadał wzorowi określonemu przez Ministra Finansów. W świetle art. 14j § 3 ordynacji podatkowej żądanie to jest uprawnione, skoro ustawodawca nakazuje „odpowiednie” stosowanie w tej sprawie przepisów dotyczących wydawania interpretacji indywidualnych przez Ministra Finansów. Samorządowe organy podatkowe wydające interpretacje indywidualne mogą jednak i powinny dopuszczać składanie wniosków w innej formie niż określonej w akcie wykonawczym, o ile spełniają one tylko wymagania stawiane wobec zawartości wniosku.

Czy interpretacja może dotyczyć zdarzenia przyszłego

Tak. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 16 marca 2007 r., III SA/Wa 3109/06) wniosek o udzielenie interpretacji może być formułowany zarówno na tle istniejącego już stanu faktycznego, a więc zdarzeń lub czynności, które miały już miejsce, jak również w kontekście przyszłego, hipotetycznego stanu faktycznego, czyli dopiero planowanych przedsięwzięć wnioskodawcy, który chce wiedzieć, jakie będą skutki prawnopodatkowe zamierzonych przez niego działań.

Istotne jest jednak, aby określony we wniosku stan faktyczny przedstawiony został w sposób wyczerpujący. Własne stanowisko podatnika powinno ściśle korespondować z zakresem złożonego wniosku i zadanym w jego ramach pytaniem.

Jakie wymagania musi spełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – 7 niezbędnych elementów

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien spełniać następujące wymagania:

1) musi być złożony na piśmie (na podstawie art. 14b § 1 ordynacji podatkowej);

2) może dotyczyć tylko indywidualnej sprawy zainteresowanego ( na podstawie art. 14b § 1 ordynacji podatkowej );

3) może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych ( na podstawie art. 14b § 2 ordynacji podatkowej);

4) informacje wymienione w pkt 3 muszą być przedstawione w sposób wyczerpujący (  na podstawie  na podstawie art. 14b § 3 ordynacji podatkowej);

5) przedmiotem wniosku nie mogą być te elementy stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo były przedmiotem decyzji lub postanowienia w sprawie, która została już rozstrzygnięta co do istoty ( na podstawie art. 14b § 5 ordynacji podatkowej );

6) musi zawierać własne stanowisko zainteresowanego w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego lub zdarzenia przedstawionego we wniosku (art. 14b § 3 ordynacji podatkowej);

7) musi zawierać oświadczenie wnioskodawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że wniosek nie dotyczy stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 5 (  na podstawie art. 14b § 4 ordynacji podatkowej).

Gdzie można znaleźć wniosek o wydanie interpretacji

Ministerstwo Finansów udostępnia formularz ORD-IN (5), który jest on-line. Można bez trudu pobrać i wypełnić. Wnioski można składać osobiście w siedzibie właściwego Dyrektora Izby Skarbowej lub wysłać je pocztą . Aktualna lista Dyrektorów Izb Skarbowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl.

Ile kosztuje wydanie interpretacji indywidualnej

Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. 

Jak napisać interpretację indywidualną i ile to kosztuje
6 votes, 4.67 avg. rating (93% score)

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na usługę prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!