Prowadząc sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest się zobligowanym do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Taki obowiązek nakłada na nas ustawa z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).

„Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.”

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady – zwolnienie, o których piszemy w dalszej części artykułu.

 

Zobowiązania przy stosowaniu kasy fiskalnej

 

Ta sama ustawa określa, że przy zastosowaniu kasy rejestrującej podatnik jest zobowiązany między innymi:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
 • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
 • zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
 • przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);
 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży;
 • dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii;
 • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
 • dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy.

 

Kasa fiskalna a sprzedaż wysyłkowa

 

Z uwagi na coraz większą liczbę ofert sprzedaży wysyłkowej, odbywającej się bez indywidualnego kontaktu z klientem przedstawiamy warunki posiadania kasy fiskalnej w sytuacji prowadzenia sklepu internetowego. Definicję sprzedaży wysyłkowej znajdujemy w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710) – art. 2 pkt 23:

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru (…)”.

Czy wszyscy sprzedawcy są zobligowani do posiadania kasy fiskalnej? Kto nie jest zwolniony z tego obowiązku i powinien ją posiadać od pierwszej sprzedaży?

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w art. 4 czytamy, że:

Zwolnień nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy m.in.:

 • silników i części do silników
 • nadwozi do pojazdów silnikowych,
 • przyczep i naczep; kontenerów,
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten,
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • perfum i wód toaletowych.

2) świadczenia usług m.in.:

 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem, wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

 

Kto w takim razie jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

 

Sprzedawca wysyłkowy chcąc skorzystać z ulgi musi prowadzić dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) oraz otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Spełniając te wymagania nie trzeba prowadzić ewidencji za pomocą kasy fiskalnej.

Ministerstwo Finansów stawia jednak jeden warunek: przedsiębiorca musi udostępnić fiskusowi  dane z rachunku. Urząd skarbowy sięgnie po nasze wyciągi, jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku (stanowi o tym art. 182 ust. 1 Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).

Wzór upoważnienia banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich dokonywanych na rachunku podmiotu, o którym mowa w art.  l 05b ustawy o podatku towarów i usług znajduje się na końcu artykułu. Wzór jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów. Aby skorzystać ze zwolnienia trzeba najpóźniej do końca roku upoważnić swój bank do przekazania informacji o przeprowadzonych transakcjach fiskusowi. W tej dokumentacji musi się znajdować informacja, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Warto zwrócić uwagę, że płatności dokonywane za pośrednictwem systemów elektronicznych np. PayPal lub PayU również podlegają zwolnienia. Potwierdza to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z dnia 26.02.2015 r., nr IPPP2/443-1242/14-2/RR.):

„(…) W odniesieniu do płatności poprzez systemy płatnicze on-line (tutaj PayU) Organ zauważa, że taka forma płatności, ponieważ dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych towarów na konto bankowe Wnioskodawcy, spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, ponieważ obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie rozporządzenia objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż „pozostawia po sobie ślad” w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Także wpłaty dokonywane bezpośrednio przez klientów przelewem bankowym oraz wpłaty pobraniowe dokonywane przez operatora logistycznego (apaczka.pl bądź Poczta Polska) za dostarczone przesyłki, wpływają bezpośrednio na firmowe konto bankowe Wnioskodawcy, a zatem również te formy płatności spełniają przesłankę do uznania, że zostały dokonane za pośrednictwem banku.(…)”

W tym roku podatkowym, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 roku ze zwolnienia mogą korzystać także prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, których obrót nie przekroczył 20 000 złotych w roku podatkowym.

„Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r: podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł” (§3 ust. 1 pkt 1 – Dz.U. 2016 poz. 2177)

Zgodnie z ustawą o VAT (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) obrotem „jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika” (Art. 29a ust. 1). Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit obrotu.

 

Kolejne zmiany i podsumowanie

 

Choć w tym roku nie dokonano wielu znaczących zmian w ustawie, to Minister Rozwoju zapowiada jej gruntowną zmianę od stycznia 2018 roku. Już w sierpniu poprzedniego roku został przedstawiony projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania).

Planuje się w nim dostosowanie regulacji do możliwości emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach – elektronicznej i papierowej. Zmiany będą obejmować analizę danych fiskalnych, wprowadzać cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych oraz transmisję online z kas do centralnego repozytorium. Archiwizacja paragonów w postaci papierowej ma zostać zastąpiona przechowywaniem w pamięci chronionej i pamięci fiskalnej. Celem projektu jest również akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie konsumentom dostępu do paragonów elektronicznych w jednym miejscu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia w najbliższym czasie komunikatów i ustaw obejmujących informacje o używaniu kas fiskalnych. O wszelkich zmianach prawnych w tym zakresie będziemy również komunikować na bieżąco na naszej stronie.

W 2017 roku pamiętajmy, że sprzedawcy internetowi prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w dwóch przypadkach, gdy:

 • w całości otrzymują zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (w tym także za pośrednictwem płatności w systemach elektronicznych typu PayPal) lub
 • gdy obrót nie przekracza kwoty 20 000 złotych w roku podatkowym.

 

Pobierz darmowy wzór

Wzór upoważnienia do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich dokonywanych na rachunku podmiotu.

5.00 avg. rating (97% score) - 4 votes

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na usługę prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!