Decyzje Prezesa UOKiK

Prezes UOKiK w ramach swoich uprawnień może między innymi wydawać rożne decyzje dotyczące przedsiębiorców. Przykładowo:

  • decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję,
  • decyzje w sprawach koncentracji,
  • decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

W szczególności ta ostatnia decyzja powinna zainteresować sprzedawców internetowych. To w ramach tego postępowania UOKiK wytyka sprzedawcom, np. posiadanie klauzul niedozwolonych, czy braków informacyjnych w regulaminie sklepu internetowego.

Czym jest praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów?

Definicję praktyki naruszającej zbiorowe interesu konsumentów znajdziemy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z tą ustawą przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:

  1. stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (tzw. rejestr klauzul UOKiK)
  2. naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji;
  3. nieuczciwą lub wprowadzającą w błąd reklamę i inne czyny nieuczciwej konkurencji godzące w zbiorowe interesy konsumentów.

Wyliczenie to ma charakter przykładowy i ustalenie stosowania praktyki w danym przypadku wynika wnikliwej oceny ze strony urzędu ochrony konkurencji i konsumentów.

Pamiętajmy, że powyższej decyzji nie wydaje się, jeżeli przedsiębiorca zaprzestał stosowania niedozwolonych praktyki. W takim Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzającą zaniechanie jej stosowania. Ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa jednak na przedsiębiorcy.

Zagrożenie karą pieniężną – 10 % przychodu

W przypadku ustalenia przez Prezesa UOKiK, że dany przedsiębiorca dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Wyjaśnienia i wytyczne UOKiK

Aby ułatwić przedsiębiorcom poznanie zasad jakimi kieruje się Prezes UOKiK przy wydawaniu konkretnej decyzji, czy też wymierzaniu kary przy okazji wydawania decyzji Urząd opublikował swoje wyjaśnienia i wytyczne. Warto je poznać jeżeli właśnie zostało wszczęte wobec nas któreś z postępowań prowadzonych przed UOKiK (np. w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Ważne! Wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, niemniej jednak fakt ich opublikowania należy interpretować w ten sposób, iż Prezes Urzędu będzie ustalał kary pieniężne w oparciu o zamieszczone w wyjaśnieniach kryteria.

Poniżej zamieszczamy linki do najważniejszych wytycznych i wyjaśnień UOKiK, które mogą dotyczyć sprzedawców internetowych:

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (2013.05.10)

Wyjaśnienia w sprawie wydawania decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (2012.07.26)

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję (2009.01.19)