Słowniczek pojęć

Tutaj znajdziesz definicje podstawowych pojęć prawnych związanych z prowadzeniem sklepu internetowego

Interpretacja podatkowa

Interpretacja indywidualna wydawana przez Dyrektorów Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie, w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Interpretacja wydawana jest w zakresie przepisów prawa podatkowego, tj. ustaw dotyczących podatków (ustawy regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych oraz podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich), opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, a także wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Interpretacja podatkowe związane z ehandlem dostępne są tutaj >>

Klauzula niedozwolona

Zwana także klauzulą abuzywną albo postanowieniem niedozwolonym. Klauzula niedozwolona to zapis w umowie zawieranej z konsumentem, który kształtuje jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy to klauzula niedozwolona. Dodatkowych warunkiem jest tutaj brak indywidualnego uzgodnienia danego zapisu z konsumentem. Ważne! Pojęcie klauzul niedozwolonych nie dotyczy określenia głównych świadczeń stron, np. ceny produktu – chodzi tutaj o to, żeby druga strona umowy nie kwestionowała np. wysokiej ceny danego produktu – przyjmuje się, że konsument podejmuje tutaj świadomą decyzję i zbyt szerokie stosowanie instytucji postanowień niedozwolonych burzyłoby stabilność stosunków gospodarczych. Warunkiem jest jednak sformułowanie tych zapisów w sposób jednoznaczny dla przeciętnego konsumenta tzn. takiego, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny. Rejestr wybranych klauzul niedozwolonych z branży handlu elektronicznego dostępny jest tutaj >>

Regulamin sklepu internetowego

Podstawowy dokument prawny określający zasady prawne funkcjonowania sklepu zarówno w zakresie warunków zawierania umów sprzedaży, jak i świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez sklep internetowy (np. konto klienta, Newsletter). Regulamin stanowi wzorzec umowy i staje się wiążący dla klientów sklepu po skutecznym doręczeniu im jego treści. Jako wzorzec umowy może podlegać również kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych w ramach tzw. kontroli abstrakcyjnej (postępowanie o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolony). Z reguły regulamin zawiera także regulację dotyczącą danych osobowych mającą na celu spełnienie obowiązków informacyjnych wobec klientów sklepu. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące regulaminu sklepu znajdziesz tutaj >>

Rejestr klauzul niedozwolonych (rejestr UOKiK)

Jest to rejestr prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym publikowane są postanowienia stosowane przez przedsiębiorców w stosunkach z konsumentami, uznane przez SOKiK (Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) za niedozwolone. Rejestr wybranych klauzul niedozwolonych z branży handlu elektronicznego dostępny jest tutaj >>