Interpretacja indywidualna; sygnatura: IPPP1-443-916-12-4-AP

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; sygnatura: IPPP1/443-916/12-4/AP; Data: 2012.11.29; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Temat: Podatek od towarów i usług –> Obowiązek podatkowy –> Zasady ogólne –> Moment powstania obowiązku podatkowego
Słowa kluczowe: moment powstania obowiązku podatkowego; obowiązek podatkowy; sprzedaż wysyłkowa

Istota interpretacji:

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT od realizowanej sprzedaży wysyłkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2012 r. (data wpływu 24 września 2012 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu z dnia 3 października 2012 r. (doręczone w dniu 8 października 2012 r.), pismem z dnia 9 października 2012 r., nadanym w dniu 11 października 2012 r. (data wpływu 15 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla realizowanej sprzedaży wysyłkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla realizowanej sprzedaży wysyłkowej.

Przedmiotowy wniosek uzupełniony został na wezwanie tut. Organu z dnia 3 października 2012 r. nr IPPP1/443-916/12-2/AP (doręczone w dniu 8 października 2012 r.), pismem z dnia 9 października 2012 r., nadanym w dniu 11 października 2012 r. (data wpływu 15 października 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż towarów (głównie zabawek), w tym również za pośrednictwem prowadzonego sklepu internetowego. W przypadku realizowanej sprzedaży wysyłkowej kupujący dokonuje transakcji poprzez złożenie zamówienia – telefonicznie, emailowo lub poprzez Internet. Wybór towaru następuje na podstawie katalogu (zawierającego opis zabawek wraz ze zdjęciami) zamieszczonego na stronie internetowej. Wybrany towar dostarczany jest do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zapłata następuje z odroczonym terminem płatności bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki wskazany na wystawionej fakturze dokumentującej zakup. Dodatkowo na fakturze sprzedaży wykazane są zazwyczaj oddzielnie (jako odrębne pozycje): wartość zakupionych przez klienta zabawek oraz koszt wysyłki (transport).

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny Spółka zwraca się z wnioskiem o ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT od realizowanej sprzedaży wysyłkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy

Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionej sytuacji do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT zastosowanie mają art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług – ponieważ w sytuacji, gdy nabywca dokonuje zapłaty za towar nie listonoszowi czy kurierowi w formie pobrania należności przy odbiorze przesyłki, a bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy w terminie określonym na fakturze, należy zastosować regułę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstanie tutaj w dacie wystawienia faktury (o ile zostanie ona wystawiona nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru). Nie jest zatem możliwe zastosowanie w tym przypadku art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, gdyż nie została spełniona przesłanka z tego przepisu wynikająca – wysłanie towaru za pobraniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. u. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz art. 8 ww. ustawy. I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Przy czym towarami – w myśl art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Na podstawie art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uregulowane zostały w art. 19 ustawy o VAT.

Według art. 19 ust. 1 cyt. ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (ust. 4 powołanego artykułu).

Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do faktur za częściowe wykonanie usługi (art. 19 ust. 5 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, iż podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Powyższe przepisy formułują zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast jeżeli dostawa towarów lub wykonanie usługi powinno być potwierdzone wystawioną fakturą obowiązek podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, ale nie później niż siódmego dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Powyższa zasada ogólna doznaje jednak ograniczenia. Ustawodawca, w art. 19 ust. 13 cyt. ustawy, w sposób szczególny uregulował powstanie obowiązku podatkowego dla określonych czynności, w tym dla sprzedaży wysyłkowej. I tak, stosownie do art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty – w przypadku dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W oparciu o ust. 4 ww. artykułu, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. Zasadą jest zatem wystawianie faktur VAT dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jedynie w przypadku, gdy tego zażądają.

Z opisanego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż towarów (głównie zabawek), w tym również za pośrednictwem prowadzonego sklepu internetowego. W przypadku realizowanej sprzedaży wysyłkowej kupujący dokonuje transakcji poprzez złożenie zamówienia – telefonicznie, emailowo lub poprzez Internet. Wybór towaru następuje na podstawie katalogu, zawierającego opis zabawek wraz ze zdjęciami, zamieszczonego na stronie internetowej. Wybrany towar dostarczany jest do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zapłata następuje z odroczonym terminem płatności bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki wskazany na wystawionej fakturze dokumentującej zakup.

Analiza opisanego przez Spółkę stanu faktycznego w kontekście powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, iż płatność za towar dostarczony za pośrednictwem listonosza czy kuriera nie jest dokonywana za pobraniem, tj. nie występuje sytuacja, w której towar jest wydany po uiszczeniu do rąk listonosza bądź kuriera zapłaty. Zapłata następuje z odroczonym terminem płatności i jest uiszczana przelewem bezpośrednio przez klienta na rachunek bankowy Spółki wskazany na wystawionej fakturze dokumentującej zakup. Nie jest zatem spełniony warunek, o którym mowa w cyt. art. 19 ust. 13 pkt 6 ustawy o VAT, tj. dostawy wysyłkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym. Tym samym powyższy przepis dotyczący obowiązku podatkowego na zasadach szczególnych nie znajduje w przedmiotowej sprawie zastosowania. Moment powstania obowiązku podatkowego wyznaczony zostanie na zasadach ogólnych, tj. przez moment wystawienia faktury, nie później niż 7. dnia od dnia wydania towaru.

Mając powyższe na względzie, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie przedstawionego stanu faktycznego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *