W Rejestrze Klauzul Niedozwolonych, który jest prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z dnia na dzień przybywa niedozwolonych zapisów. Z uwagi na to, że nasz serwis jest poświęcony sprzedawcom internetowym, których jednym z obowiązków jest udostępnianie poprawnego i zgodnego z prawem regulaminu, zdecydowaliśmy się na współpracę z serwisem KlauzuleNiedozwolone.pl. Oto jej pierwszy owoc: czytelny i przejrzysty wrześniowy raport klauzulowy.

Na dzień 6 października 2015 roku do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa UOKiK wpisano ogółem 6157 klauzul niedozwolonych (w tym aż 1144 klauzul dotyczy handlu elektronicznego, a 343 dotyczy sprzedaży konsumenckiej).

Od momentu sporządzenia ostatniego raportu klauzulowego, to jest od 19 sierpnia do  6 października wpisano do rejestru łącznie 47 nowe klauzule niedozwolone. Z czego w kategorii Handel elektroniczny dodano w sumie 10 klauzul niedozwolonych, a w kategorii Sprzedaż konsumencka w ww. okresie dodano w sumie 7 klauzul niedozwolonych.

W raporcie klauzulowym, prócz zestawienia liczbowego najnowszych klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru, znajdziecie również ich eksperckie oraz profesjonalne omówienie przez prawników z serwisu KlauzuleNiedozwolone.pl.

Poniżej przedstawiamy przykładowe omówienie jednej z najnowszych klauzul niedozwolonych.

Uszkodzenie towarów promocyjnych:

„W przypadku rozpoznania przez Sprzedającego, iż towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł znajdują się w stanie świadczącym o uszkodzeniu bądź używaniu Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny wg aktualnego cennika Sprzedającego”. (nr wpisu: 6124, Sygn.akt XVII AmC 2030/14)

Niestety, Sąd Ochrony Konkurencji i Konkurencji Warszawie nie wydał jeszcze uzasadnienia do wyroku, w którym uznał ww. postanowienie za klauzulę niedozwoloną. Jednakże w rejestrze klauzul niedozwolonych znajdziemy podobnie, a w części wręcz identycznie, brzmiącą klauzulę: Sprzedający w ramach sprzedaży promocyjnej może zaoferować towary w cenie 1 zł stanowiące integralną część niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży, towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł winny być niezwłocznie (tj. w terminie 3 dni) zwrócone Sprzedającemu w stanie niezmienionym. Jeżeli Kupujący nie zwróci Sprzedającemu towarów promocyjnych zakupionych w cenie 1 zł, oznacza to, iż chce towar zatrzymać i zobowiązuje się do zapłaty ceny według aktualnego cennika Sprzedającego. W przypadku rozpoznania przez Sprzedającego, iż towary promocyjne zakupione w cenie 1 zł znajdują sie w stanie świadczącym o uszkodzeniu lub używaniu, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty ceny według aktualnego cennika Sprzedającego. (nr wpisu: 5762, Sygnatura akt: XVII AmC 9142/12).

W uzasadnieniu do tego wyroku SOKiK wskazał, że wprowadzenie przez przedsiębiorcę takich zapisów powoduje przede wszystkim wprowadzenie w błąd konsumenta. Konsument, który nabył towar za 1 zł jest przekonany o jego promocyjnym charakterze. Dodatkowo należy wskazać, iż sprzedawca nie umieścił zapisu, w którym zostanie wskazana wartość towaru promocyjnego według cennika obowiązującego u sprzedawcy. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo powstania takiej sytuacji, że wartość towaru promocyjnego będzie znacznie większa niż towaru podstawowego czy też będzie znacznie większa niż cena ogólnie obowiązująca na rynku dla danego towaru. Stosowanie przedmiotowego postanowienia przez sprzedającego powoduje także odczucie zniechęcenia po stronie konsumenta do korzystania z instytucji odstąpienia od umowy (…) Wprowadzenie przedmiotowego zapisu rażąco narusza interesy ekonomiczne konsumentów, ponieważ konsument zamawiając towar promocyjny posiada jedynie wiedzę o cenie promocyjnej w wysokości 1 zł, nie zaś o cenie ustalonej według cennika stosowanego przez sprzedającego.

Podejrzewamy, że SOKiK użyje podobnych argumentów uzasadniając abuzywność analizowanej klauzuli.

Chcesz czytać więcej? Sprawdź najnowszy raport klauzulowy tutaj: http://bitly.com/WrześniowyRaportKlauzulowy