Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IPPB5/423-1059/11-4/PS
Data
2012.01.27
Autor

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Temat

Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Zasięg terytorialny
Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Definicje legalne
Słowa kluczowe

dochód
sklep internetowy
sprzedaż
towar
zakład
Istota interpretacji

Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży towarów polskim konsumentom za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyłane z terytorium Polski stanowią „dochody osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”? i w związku z tym czy Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24.10.2011 r. (data wpływu 27.10.2011 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.01.2012 r. (data wpływu 16.01.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 03.01.2012 r. Nr IPPB5/423-1059/11-2/PS (data nadania 03.01.2012 r., data doręczenia 10.01.2012 r.) udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

pytania pierwszego wniosku tj. kwestii ukonstytuowania się na terytorium Polski zagranicznego zakładu Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 27.10.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ukonstytuowania się na terytorium Polski zagranicznego zakładu Spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność handlową w branży bieliźnianej za pośrednictwem sklepu internetowego. Witryna sklepu jest umieszczona na czeskim serwerze, na terytorium Czech również znajduje się zarząd i siedziba wnioskodawcy oraz prowadzona jest obsługa klienta (przyjmowanie zamówień, obsługa reklamacji, zawieranie umów). W związku z ciągłym rozwojem firmy jaki faktem, iż duża część towaru pochodzi od producentów polskich (wnioskodawca sprowadza również towar z innych krajów UE) wnioskodawca zamierza w Polsce wynająć powierzchnię magazynową w celu składowania towarów. Intencją wnioskodawcy jest także rozszerzenie terenu działalności sklepu internetowego na terytorium Polski (zakupiony w Polsce towar, będzie także oferowany w sklepie internetowym klientom polskim). Sklep internetowy jest przeznaczony dla klientów indywidualnych tj. konsumentów. Zapłata za zamówiony towar następuje przelewem na rachunek wnioskodawcy prowadzony przez bank czeski, w Polsce również spółka zamierza otworzyć rachunek bankowy z którego będzie dokonywała opłat za media, najem. Wnioskodawca nie zamierza otwierać w Polsce kolejnej witryny internetowej sprzedaż będzie dokonywana za pośrednictwem czeskiego sklepu internetowego (klient tylko i wyłącznie za pomocą sklepu internetowego będzie mógł zamówić towar). Magazyn w Polsce będzie służył składowaniu towarów (tj. towary zakupione u producentów polskich będą przesyłane bezpośrednio do tego magazynu) z którego następnie towary będą bądź to przemieszczane na terytorium Czech i dalej odsprzedawane bądź będą wysyłane do polskich nabywców. Do obsługi magazynu będą oddelegowani pracownicy wnioskodawcy (maks. dwie osoby), których zadaniem będzie m.in. rozładowanie i sprawdzenie towarów, ewidencjonowanie, paczkowanie, przygotowanie do wysyłki, wysyłka. Pracownicy nie będą uprawnieni do kontaktu z klientem a ich praca będzie polegała na wykonywaniu czynności czysto technicznych związanych z transportem i przechowywaniem towarów. Magazyn będzie wyposażony w komputer, łącze internetowe i telefon służące obsłudze magazynu. Wszelkie czynności dyspozytywne związane z towarami będą przesyłane do Polski z Czech (np. informacje gdzie towar ma zostać przesłany i w jakiej ilości). Również w przypadku reklamacji produktu towar będzie badany w Czechach i tam zostanie podjęta decyzja o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu reklamacji. W przypadku złożenia zamówienia przez polskiego nabywcę za pośrednictwem sklepu internetowego, po dokonaniu wpłaty, do magazynu zostaną przesłane stosowne informację dotyczące wysyłki towaru. Tak przygotowany w magazynie towar zostanie wysłany drogą pocztową (za pośrednictwem Poczty Polskiej) na adres nabywcy Polska jednostka nie będzie podlegała wpisowi do KRS jako oddział ani też do żadnego polskiego rejestru, ponieważ nie stanowi jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Pytanie Nr 1 Wniosku:

Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży towarów polskim konsumentom za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyłane z terytorium Polski stanowią „dochody osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”… i w związku z tym czy Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 2 updop podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na fakt, iż siedziba jak również zarząd wnioskodawcy znajdują się na terytorium Czech, to z punktu widzenia wskazanego artykułu konieczne jest ustalenie czy dochody uzyskiwane ze sprzedaży towarów na rzecz polskich kontrahentów w sposób określony w stanie faktycznym, będą uznane za dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca będzie podlegał tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce jedynie w przypadku gdy uzyskane dochody będą zakwalifikowane jako uzyskane na terytorium Polski. Ustawodawca pod pojęciem terytorium Polski uważa również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych. Terytorium Polski stanowi więc terytorium państwa, określone zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej oraz znajdująca się poza morzem terytorialnym wyłączna strefa ekonomiczna. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie daje jednak precyzyjnych wskazówek kiedy dany przychód należy wiązać z Polską. Przy określeniu położenia źródła danego dochodu pomocne mogą być umowy międzynarodowe jak również wyjaśnienia Ministra Finansów. W piśmie z dnia 24.07.2001 r. Minister Finansów wyjaśnia, że nie stanowią dochodów uzyskanych ze źródeł położonych na terytorium RP dochody nierezydentów: z obrotu towarami i usługami, będącymi przedmiotem działalności gospodarczej nierezydenta nieprowadzącego w tym zakresie działalności gospodarczej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. niemającego na terytorium Polski stałej placówki, biura, oddziału, przedstawicielstwa, przedstawiciela, najętej powierzchni w celu prowadzenia działalności itp.). Z punktu widzenia polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody nierezydenta mogą być opodatkowane w drugim państwie o ile uzyskiwane są w ramach zakładu. W świetle umów, których stroną jest Polska, za zakład należy uznać stałą placówkę służącą prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w szczególności w postaci miejsca zarządzania, filii, biura, zakładu fabrycznego, warsztatu, magazynu, kopalni, kamieniołomu lub innego miejsca wydobywania bogactw ziemnych, a także budowy lub montażu, których okres realizacji przekracza określony czas (w zależności od umowy 6, 9, 12, 18 miesięcy lub 24 miesiące). Zgodnie z art. 5 ust. 4 umowy czesko-polskiej nie uważa się za zakład placówek, które służą wyłącznie do nabywania, składowania, wystawiania lub wydawania towarów przedsiębiorstwa macierzystego. Zakładem nie są także zapasy powyższych towarów.

Zakładu nie stanowią również placówki utrzymywane do udzielania i uzyskiwania informacji albo prowadzenia badań naukowych na rzecz przedsiębiorstwa. Przenosząc te rozważania na grunt analizowanej sprawy należałoby przyjąć, że wnioskodawca nie posiada w Polsce zakładu, o którym stanowi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy także wykluczyć tezę że wnioskodawca prowadzi z Polski działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (brak ośrodka zarządzającego). Polski magazyn, który nie stanowi własności wnioskodawcy a jest jedynie wynajmowany, będzie wyłącznie służył do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa natomiast wszelkie czynności dyspozytywne odnośnie tych towarów będą podejmowane w Czechach. Zdaniem wnioskodawcy uzyskane dochody nie będą zakwalifikowane jako dochody uzyskane w Polsce i tym samym ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie do niego zastosowania (brak ograniczonego obowiązku podatkowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak wynika z ww. ustawy uzyskiwanie dochodów w Polsce za pośrednictwem zakładu zagranicznego przedsiębiorcy prowadzi do powstania źródła przychodów w Polsce, które powinny być opodatkowane w Polsce. Zgodnie z definicją zakładu zawartą w art. 4a pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pojęcie to oznacza:

stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.
Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, nie stanowi inaczej. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Czech, dlatego też analiza czy Wnioskodawca posiada zakład w Polsce powinna zostać przeprowadzona na gruncie postanowień umowy polsko-czeskiej, która stanowi integralną część polskiego systemu podatkowego.

Pomocnym w interpretacji tej umowy może być też tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień. Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów z siedzibą w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy polsko-czeskiej zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa będą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.