Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPB1/415-1237/12/DP
Data
2013.01.28

Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zryczałtowany podatek dochodowy –> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –> Stawki ryczałtu

Słowa kluczowe
działalność handlowa
sklep internetowy

Istota interpretacji
Czy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych jest odpowiednią formą rozliczenia dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i czy odpowiednie będzie zastosowanie 3% stawki ryczałtu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 listopada 2012 r. (data wpływu 20 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2012 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca 5 listopada 2012 r. rozpoczął działalność gospodarczą zarejestrowaną pod symbolem PKD 47.91.Z, w zakresie handlu wirtualnymi przedmiotami w grze komputerowej. Wnioskodawca towar pozyskuje i zbywa poprzez aukcje internetowe w domu aukcyjnym będącym w grze, którego formą płatności jest wirtualne złoto oraz waluta euro. Wnioskodawca zamierza również wystawiać przedmioty na aukcjach internetowych typu allegro. Ludzie kupujący od Wnioskodawcy przedmiot, otrzymują go na własne konto w grze po sfinalizowaniu transakcji (brak fizycznej wysyłki towaru). Zakupiony przez Wnioskodawcę towar trafia do odbiorcy w niezmienionej formie. Odbiorcami są osoby zamieszkujące Polskę jak i gracze zagraniczni. Pieniądze otrzymywane ze sprzedaży trafiają na rachunek bankowy Wnioskodawcy oraz na internetowe systemy płatnicze. Potwierdzeniem zapłaty jest jedynie wydruk przelewu z konta jak i e-mail dostarczany przy każdej transakcji. Jako formę rozliczenia Wnioskodawca wybrał zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych jest odpowiednią formą rozliczenia dla działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę i czy odpowiednie będzie zastosowanie 3% stawki ryczałtu…

Wnioskodawca uważa, że wskazana powyżej stawka podatku oraz forma opodatkowania są właściwe dla rodzaju prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej, co zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej znak ITPB1/415-168/11/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 i nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Działalnością usługową w zakresie handlu jest z kolei – jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „przetworzone”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu wirtualnymi przedmiotami w grze komputerowej (PKD 47.91.Z.) Wnioskodawca towar pozyskuje i zbywa poprzez aukcje internetowe w domu aukcyjnym będącym w grze, którego formą płatności jest wirtualne złoto oraz waluta euro. Wnioskodawca zamierza również wystawiać przedmioty na aukcjach internetowych typu allegro.

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych uprzednio przedmiotów wirtualnych – to należy uznać, iż przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania, że przychody z działalności wykonywanej przez podatnika uzyskane zostały z działalności usługowej w zakresie handlu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

W odniesieniu do powołanej we wniosku indywidualnej interpretacji prawa podatkowego tutejszy organ informuje, że została ona wydane w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

źródło: sip.mf.gov.pl

Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych jako forma rozliczenia – interpretacja indywidualna
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zapisz się!

newsletter prawny

dla sprzedawcy

 

Otrzymasz porady prawne

i dowiesz się pierwszy

o zmianach w prawie