Sygn. akt. I C upr 669/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lutego 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Izabela Baca Protokolant: Katarzyna Sieczka po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2013r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy z powództwa (…) Sp. z o.o. we W. przeciwko A. C. o zapłatę oddala powództwo.

Sygn. akt I C upr 669/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (…) Sp. z o.o. we W. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. C. kwoty 146zł 40gr z ustawowymi odsetkami: od kwoty 48zł 80gr od dnia 14.09.2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 48zł 80gr od dnia 14.10.2010 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 48zł 80gr od dnia 14.11.2010r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w dniu 10.09.2009r. pozwany złożył zamówienie na usługę telekomunikacyjną – dostęp do Internetu, a następnie w dniu 14.09.2009r. zawarł ze stroną powodową umowę na usługę telekomunikacyjną i zobowiązał się do opłacania abonamentu z góry do 13 – tego dnia każdego miesiąca. Z zakończeniem okresu rozliczeniowego strona powodowa wystawiła pozwanemufakturę VAT nr (…), obejmujące nierozliczone usługi.

Nakazem zapłaty wydanym w dniu 02.05.2012 roku w postępowaniu upominawczym Sąd uwzględnił powództwo.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany A. C. złożył sprzeciw, wnosząc o oddalenie powództwa. Podniósł, iż okres, w którym strona powodowa miała świadczyć usługi, za które domaga się wynagrodzenia, miał już miejsce po upływie czasu, na jaki została zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wskazał przy tym, ze umowę tę zawarto w dniu 14.09.2009r. na czas określony jednego roku, licząc od dnia aktywacji usługi. Usługa była zaś aktywowana w dniu 15.09.2009r, a co za tym idzie umowa wygasła dnia 15.09.2010r. Pozwany zarzucił, że w tym samym czasie rozwiązał umowę najmu lokalu, w którym świadczona była ww usługa. Nadto wskazał, iż żadna z wymienionych faktur nie została mu doręczona. Ponadto pozwany stwierdził, iż § 5 ust. 2 oraz ust. 3 wskazanej umowy uznać należy za niedozwolone postanowienie umowne. Powołał się przy tym na wyrok z dnia 24.05.2007r, wydany w sprawie o sygn. akt XVII Amc 67/06, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który uznał za niedozwolone klauzule umowne o treści „umowa zostaje zawarta na okres…tj. do dnia…2006r. Po upływie tego terminu umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony (..), chyba że strony postanowiły inaczej”.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10.09.2009r. pozwany A. C. złożył u strony powodowej (…) Sp. z o.o. we W. zamówienie świadczenia usług telekomunikacyjnych nr (…) z instalacją przyłącza przy ul. (…) we W.. Pozwany dokonał wyboru oferty promocyjnej (…), wobec czego umowa miała zostać zawarta na czas określony dwunastu miesięcy bez możliwości zawieszenia usługi i rozwiązania umowy przed dniem 10.09.2009r, zgodnie z punktem 42 regulaminu świadczenia usług. W zamówieniu wskazano, że okres rozliczeniowy będzie liczony od 11-go dnia miesiąca do 10 – go dnia następnego miesiąca z terminem płatności do dnia trzynastego. Opłata abonamentowa za miesiąc wynosić miała 48zł 80gr, zaś koszt instalacji 50zł. W zamówieniu wskazano, iż ustalenia słowne z pracownikiem strony powodowej, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu, uważane są za niebyłe, a usługa dostępu do Internetu jest usługą (…). Na dokumencie tym podpis złożył pozwany oraz pracownik strony powodowej T. G..

Dowód: zamówienie świadczenia usług telekomunikacyjnych nr (…) – k. 4.

Następnie pozwany w dniu 14.09.2009r. zawarł ze stroną powodową umowę o świadczenie usług dostępu do Internetu nr (…), na mocy której operator zobowiązał się do świadczenia usługi dostępu do Internetu, w zamian za uiszczanie przez pozwanego opłat abonamentowych zgodnie z cennikiem w terminie do 13 – tego dnia każdego miesiąca za usługi świadczone w danym miesiącu, niezależnie kto z nich korzystał (§ 1 umowy). Umowa została zawarta na czas określony jednego roku licząc od dnia aktywacji usługi. Wskazano w niej, iż po tym czasie ulegała ona automatycznemu przekształceniu w umowę na czas nieokreślony z terminem wypowiedzenia określonym w regulaminie (§ 5 umowy). Pozwany oświadczył w umowie, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usług, stanowiącym załącznik do niej.

Dowód: umowa o świadczenie usług dostępu do Internetu nr (…) z dnia 14.09.2009r. – k. 6.

Zgodnie z Ogólnymi warunkami dostarczania usług ( (…)), obowiązującymi u strony powodowej, a zwanymi Regulaminem, klient zobowiązany był do pisemnego informowania dostawcy o wszelkich zmianach danych dotyczących płatnika i faktur. Za zmianę danych uważało się nazwę firmy, dane adresowe z uwzględnieniem adresu do korespondencji, NIP, numery telefonów komórkowych, adres poczty elektronicznej (pkt 33 ogólnych warunków dostarczania usług – regulaminu). Klient zobowiązany był wnosić opłaty abonamentowe za usługi świadczone od momentu aktywacji (pkt 35 regulaminu).

Dostawca i klient mieli prawo rozwiązać umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia, chyba że postanowiono inaczej. Rozwiązanie umowy mogło nastąpić jedynie na koniec okresu rozliczeniowego (pkt 37 regulaminu). Doprowadzenie do wcześniejszego rozwiązania umowy zawartej na czas określony w okresie przed jej przekształceniem na czas nieokreślony z winy klienta ( np. brak płatności, naruszenie postanowień zawartej umowy) powodowało obciążenie klienta dodatkową opłatą pokrywającą koszty instalacji w kwocie 450zł brutto (pkt 42 regulaminu).

Dowód: Ogólne warunki dostarczania usług ( (…))– Regulamin – k. 7.

W tym okresie strona powodowa dysponowała wzorami umów, przy czym były to umowy na czas określony, które nie ulegały przedłużeniu, jak i takie, które po wskazanym w nich okresie obowiązywania przekształcały się w umowy na czas nieokreślony. Pracownik strony powodowej wybierał opcję dokumentu i na tej podstawie następował wydruk tekstu umowy. W ramach oferty promocyjnej (…) istniała możliwość zawarcia umowy w tych dwóch wariantach. Klient mógł wybrać okres, na jaki zawierał umowę oraz opcję, czy chce, czy też nie przedłużenia umowy. Nadto możliwe było zawarcie umowy na 1, 2 lub 3 lata. Wybrany wariant miał wpływ na cenę i dostęp do Internetu.

Dowód: zeznania świadka M. M. – k. 58 – 60,

przesłuchanie prezesa zarządu strony powodowej M. I. – k. 107 -109.

Pozwany nie negocjował zaproponowanych mu postanowień umownych. Nie zapytano go przy tym, czy chciałby automatycznego przedłużenia umowy.

Dowód: przesłuchanie pozwanego A. C. – k. 109 – 110.

Przyłącze pod adresem wskazanym w zamówieniu miało być uruchomione w poniedziałek dnia 14.09.2009r. pomiędzy godziną 12.30, a 13.30. Pozwany w dniu 15.09.2009r. potwierdził realizację i uruchomienie przyłącza.

Dowód: zlecenie realizacji przyłącza (nr zamówienia (…) (nr klienta 6710) ) – k. 5.

Strona powodowa wystawiła pozwanemu następujące faktury VAT:

– w dniu 17.10.2010r. fakturę VAT nr (…) na kwotę 48zł 80gr tytułem opłaty za okres od 11.09.2010r. do 10.10.2010r, której termin płatności upłynął w dniu 14.09.2010r,

– w dniu 17.11.2010r. fakturę VAT nr (…) na kwotę 48zł 80gr tytułem opłaty za okres od 11.10.2010r. do 10.11.2010r, której termin płatności upłynął w dniu 14.10.2010r,

– oraz w dniu 17.12.2010r. fakturę VAT nr (…) na kwotę 48zł 80gr tytułem opłaty za okres od 11.11.2010r. do 10.12.2010r, której termin płatności upłynął w dniu 14.11.2010r.

Dowód: faktura VAT nr (…) z dnia 17.10.2010r. – k. 8,

faktura VAT nr (…) z dnia 17.11.2010r. – k. 9,

faktura VAT nr (…) z dnia 17.12.2010r. – k. 10.

Pismem z dnia 09.03.2012r. strona powodowa skierowała do pozwanego na adres w Z. (ul. (…) 16) wezwanie do zapłaty kwoty 146zł 40gr, obejmującej zaległe opłaty abonamentowe.

Dowód: pismo strony powodowej z dnia 09.03.2012r. wraz z dowodem nadania – k. 11.

Pozwany latem 2010r. wyprowadził się z lokalu przy ul. (…) we W. i w roku akademickim 2010/2011 zamieszkał w lokalu przy ul. (…) we W..

Dowód: przesłuchanie pozwanego A. C. – k. 109 – 110.

Przy tak poczynionych ustaleniach faktycznych Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Dokonując ustaleń faktycznych Sąd oparł się na zeznaniach świadka M. M. w zakresie, co do obowiązujących u strony powodowej wzorców umownych. Należy jednak mieć na względzie, iż świadek ta nie uczestniczyła przy zawieraniu umowy z pozwanym, a zatem nie była w stanie wskazać, w jaki sposób przebiegało podpisanie umowy przez pozwanego. Osobą, która przy podpisaniu zamówienia reprezentowała stronę powodową był T. G., który nadal jest jej pracownikiem. Jednak pozwany cofnął wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań tego świadka, a strona powodowa nie wnosiła o jego przesłuchanie, wobec czego Sąd dowód ten pominął. Strona powodowa nie złożyła także wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań osoby, która w jej imieniu podpisała umowę z dnia 14.09.2009r, pomimo, iż ciężar dowodu, że §5 umowy był indywidualnie uzgodniony, spoczywał właśnie na stronie powodowej (art. 385 1§4 kc).

Sąd oddalił wniosek pozwanego o dopuszczenie dowodu z potwierdzeń przelewu na rzecz strony powodowej opłat abonamentowych za okres 12 miesięcy obowiązywania umowy. Zgodnie z art. 227 kpc przedmiotem dowodu są bowiem fakty, mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. W sprawie zaś nie było sporne, iż pozwany opłaty w ww okresie uiszczał.

Nadto Sąd oddalił także wniosek pozwanego o przesłuchanie w charakterze świadka pełnomocnika strony powodowej adwokata R. S.. Należy zauważyć, iż pełnomocnik procesowy wiadomości, jakie posiada odnośnie okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia, uzyskał w ramach świadczonej przez niego pomocy prawnej. W tej sytuacji niedopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu z jego zeznań co do tych właśnie faktów.