Sygn. akt II Ca 158/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 kwietnia 2013 r., Sąd Okręgowy w Białymstoku II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Renata Tabor (spr.)
Sędziowie: SSO Grażyna Wołosowicz
SSR del. Jacek Stypułkowski

Protokolant: st. sekr. sąd. Zofia Szczęsnowicz
po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2013 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa W. C. przeciwko (…) Spółce Jawnej M. F., M. G.w K. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 października 2012 r. sygn. akt I C 358/12

I. oddala apelację;

II. zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.200 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

Powód W. C. wnosił o zasądzenie od (…) Spółki Jawnej M. J., M. G. w B., kwoty 15.000 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Ponadto wniósł o zasądzenie od pozwanego na jego rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Na kwotę dochodzoną pozwem składała się równowartość kosztu usunięcia wad w związku z nienależytym wykonaniem przez pozwaną spółkę dzieła w postaci robót budowlanych na budynku powoda we wsi P. oraz kwota 4.000 złotych tytułem nadpłaconego, zdaniem powoda, wynagrodzenia za wykonane dzieło.

Pozwana (…) Spółka Jawna M. M. G. w B. wnosiła o oddalenie powództwa ponosząc, że prace zostały wykonane należycie, ponadto zgłosiła zarzut przedawnienia roszczeń.

Wyrokiem z dnia 22 października 2012 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku oddalił powództwo i zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd I instancji ustalił, iż w dniu 29 października 2008 roku W. C. zawarł z (…) Spółką Jawną M. J., M. G.w B. umowę o dzieło, mocą której zlecił jej wykonanie pokrycia dachowego w budynku na posesji w P. 97. Zakres robót został zaakceptowany przez powoda, który podpisał zamówienie, zlecenie wymiany okien oraz kosztorysy. Roboty zostały wykonane do końca 2008 roku. Za wykonane prace spółka wystawiła dwie faktury w dniach 19 listopada 2008 roku i 15 stycznia 2009 roku, które W. C. opłacił częściowo, w związku z czym pozwem z dnia 12 sierpnia 2009 roku wykonawca dochodził przed sądem zapłaty części wynagrodzenia. Powództwo zostało uwzględnione w całości przez sąd I instancji wyrokiem z dnia 23 marca 2010 roku, sygn. akt XI C upr. 262/10. W wyniku apelacji zamawiającego od tegoż rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy obniżył należne wykonawcy wynagrodzenie do kwoty 7.241,30 zł. Powód utrzymywał, że dzieło nie zostało wykonane w całości, a ponadto ujawniły się wady pokrycia dachowego w budynku, które ustnie zgłaszał w biurze pozwanej spółki latem 2009 roku. Pozwana nie usunęła zgłoszonych wad.

W dniu 30 sierpnia 2011 roku W. C. wysłał pozwanej pismo, w którym wezwał wykonawcę do obniżenia wynagrodzenia za wykonane dzieło i zażądał jego poprawienia pod rygorem odstąpienia od umowy lub zlecenia wykonania naprawy dzieła na koszt wykonawcy.

Sąd I instancji zaznaczył, iż spór o wysokość wynagrodzenia i rzeczywiste spełnienie przez pozwanego świadczenia pieniężnego z tytułu zapłaty tego wynagrodzenia został prawomocnie rozstrzygnięty w sprawie XI C upr 262/10 tutejszego sądu. Natomiast co do roszczenia związanego z wadami dzieła zaznaczył, iż zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Sąd Rejonowy stwierdził, iż roszczenie powoda uległo przedawnieniu, gdyż zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu, natomiast w myśl ustępu drugiego tego artykułu roszczenia kupującego określone w art. 8, przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, przy czym przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 1. Umowa o dzieło została wykonana z końcem grudnia 2008 roku, wobec czego termin do dochodzenia roszczeń z tytułu niezgodności przedmiotu zamówionej przez powoda usługi z umową upływał z końcem grudnia 2010 roku. Powód wniósł pozew w dniu 30 stycznia 2012 roku, zatem już po upływie terminu przedawnienia, wobec czego powództwo podlegało oddaleniu nawet przy założeniu skutecznego zawiadomienia pozwanej o wadach. Z uwagi na brak dowodów i stanowisko pozwanej Sąd I instancji uznał, iż nie doszło do zawiadomienia pozwanego wykonawcy o wadach w terminie przewidzianym przez art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Zdaniem Sądu Rejonowego postępowanie w sprawie XI C upr. 262/10, jako zainicjowane przez wykonawcę, nie przerwało biegu przedawnienia roszczeń przysługujących zamawiającemu.

Powyższy wyrok zaskarżył w całości apelacją powód zarzucając mu:

1) naruszenie prawa materialnego poprzez błędną jego interpretację i niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 646 k.c. w zw. z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 1002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1176) wyrażające się w przyjęciu, że nastąpiło przedawnienie roszczeń powoda pomimo, iż na podstawie zebranego materiału dowodowego należało stwierdzić inaczej,

2) błędy w istotnych ustaleniach stanu faktycznego dokonanego przez sąd oraz ich sprzeczność z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego przez błędne przyjęcie, iż doszło do wykonania w całości umowy łączącej strony, co spowodowało rozpoczęcie biegu terminów przedawnienia roszczeń rękojmianych, podczas gdy bieg terminów przedawnienia faktycznie nie rozpoczął się,

3) naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie art. 233 k.p.c. poprzez dokonanie niewłaściwego badania stanu faktycznego, co spowodowało przekroczenie granic swobodnej oceny materiału dowodowego i skutkowało błędnym przyjęciem, iż nastąpił upływ terminów przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi.

Wskazując na powyższe wniósł o:

-zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie powództwa oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu,-
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postępowania za obie instancje.

SĄD OKRĘGOWY ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu Okręgowego ocena prawna dokonana przez Sąd I instancji jest częściowo nietrafna, lecz mimo to zaskarżone rozstrzygnięcie odpowiada prawu, wobec czego apelacja podlegała oddaleniu w całości.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w prawomocnie zakończonej sprawie o sygn. akt XI C upr. 262/10 Sądu Rejonowego w Białymstoku zostały przesądzone kwestie takie jak charakter umowy łączącej strony, wysokość wynagrodzenia należnego przyjmującemu zamówienie oraz to, iż doszło do terminowego wykonania wszystkich prac. W konsekwencji powyższe kwestie, w tym okoliczność, czy doszło do wykonania w całości umowy o dzieło, nie mogły podlegać w niniejszej sprawie ponownej ocenie. W szczególności skarżący nie mógł skutecznie podnosić, iż wydanie dzieła nie nastąpiło. Z ustaleń faktycznych poczynionych w sprawie o sygn. akt XI C upr. 262/10 Sądu Rejonowego w Białymstoku wynika, iż umowa o dzieło została wykonana w umówionym terminie, czyli z końcem 2008 roku, wobec czego Sąd I instancji w niniejszej sprawie trafnie przyjął, iż umowa została wykonana z końcem grudnia 2008 roku. Z uwagi na ustalenia faktyczne, które legły u podstaw prawomocnego wyroku wydanego w sprawie XI C upr. 262/10, poza zainteresowaniem Sądów obu instancji w niniejszej sprawie pozostawała kwestia wynagrodzenia za wykonane dzieło, w tym ocena, czy powodowi należy się kwota 4.000 złotych nadpłacona, jego zdaniem, pozwanemu.