Sygnatura akt VIII Ga 79/13

VIII Ga 80/13

WYROK

W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J

Dnia 5 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Sałamaj Sędziowie: SO Krzysztof Górski SR del. Kornelia Żminkowska (spr.) Protokolant: aplikant radcowski K. S. po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2013 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Z. T.przeciwko (…) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę na skutek apelacji powoda i pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 grudnia 2012 roku, sygnatura akt V GC 115/12

I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I i III w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 29.280 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 października 2010 roku, oddala powództwo w pozostałym zakresie i zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.589,11 zł (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych jedenaście groszy) tytułem kosztów procesu;

II. oddala apelację pozwanego w pozostałym zakresie;

III. oddala apelację powoda w całości;

IV. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 283,03 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy złote trzy grosze) tytułem kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

SSO K. Górski SSO P. Sałamaj SSR del. K. Żminkowska

VIII Ga 79/13

VIII Ga 80/13

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 04 stycznia 2012 roku powód Z. T. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (…) z siedzibą w D. domagał się zapłaty od pozwanego (…) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. kwoty 64 355 złotych brutto wraz z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu pozwu pełnomocnik powoda wskazał, iż w październiku 2010 roku powód dokonał sprzedaży na rzecz pozwanej usługi polegającej na naprawie koparki S. wraz ze sprzedażą pompy hydraulicznej za co wystawił fakturę VAT nr (…) na łączną kwotę 64.355 zł z terminem płatności do dnia 16 października 2010 r. Pozwana odmówiła zapłaty faktury i odesłała ją niepodpisaną powodowi z informacją, iż koszt usługi jest zawyżony.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 13 stycznia 2012 roku wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym nakazał pozwanemu, aby zapłacił powodowi dochodzoną pozwem kwotę.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty z dnia 1 lutego 2012 r. pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości. Wskazała, iż naprawa koparki była wykonana w sposób wadliwy i z dużym opóźnieniem. Podniosła również, iż powód nie ustosunkował się do zgłaszanych mu reklamacji.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2012 roku, sygn. akt V GC 115/12, Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 37.281,30 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 października 2010 r., w pozostałej zaś części powództwo oddalił. W punkcie III wyroku Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3019,36 złotych tytułem kosztów procesu.

Powyższe orzeczenie Sąd oparł o ustalenie, iż we wrześniu 2010 r. pomiędzy stronami zawarta została umowa, której przedmiotem była naprawa należącej do pozwanej koparki S. typ (…)nr (…). Strony ustaliły wstępną wartość wynagrodzenia powoda na kwotę 21.000 zł przyjmując, iż naprawa obejmować będzie wymianę sworzni, tulei, sprawdzenie instalacji elektrycznej i hydraulicznej, pomalowanie koparki i uruchomienie szybszych biegów. Naprawa miała trwać do trzech – czterech miesięcy. W chwili zawarcia umowy strony nie posiadały dokładnej wiedzy odnośnie pełnego zakresu niezbędnych napraw, dlatego też kwestia ta, podobnie jak wysokość wynagrodzenia powoda miała być pomiędzy stronami uzgadniana na bieżąco, w toku wykonywanej naprawy. Naprawa koparki została wykonana w zakładzie powoda i trwała około 6 miesięcy. Łącznie, naprawa obejmowała 8 siłowników, przy których wymianie uległy uszczelki, łożyska, tłoczyska i korpusy, demontaż ramion koparki, przy którym wykonano roztaczanie i regenerację 14 otworów, wymianę 14 sworzni i 13 tulei koparki, montaż ramion koparki, malowanie koparki a także wymianę pompy wspomagania, pompki zasilającej silnika, uszczelnień (kolumny obrotu) oraz wymianę 3 przewodów hydraulicznych. W trakcie wykonywania prac objętych umową powód dokonał zakupu i montażu nowej pompy hydraulicznej układu kierowniczego i sterowania. Pozwana była na bieżąco informowana o przebiegu naprawy. Poinformowano ją również o konieczności wykonania dodatkowych napraw obejmujących wymianę pompy wspomagania, pompki zasilającej silnika, uszczelnień kolumny obrotu i przewodów hydraulicznych. Za wykonana usługę i zakup części powód obciążył pozwaną kwotą 64.355 zł (52.750 zł plus kwota 11.605 zł tytułem podatku VAT w stawce 22 %) wystawiając mu w dniu 9 października 2010 r. fakturę VAT nr (…).2010. Zgodnie z jej treścią na wysokość świadczenia składa się koszt naprawy koparki w kwocie 34.750 zł (42.395 zł brutto) oraz pompa hydrauliczna o wartości 18.000 zł (21.960 zł brutto). Koszt naprawy wymieniony pod poz. 1 faktury obejmuje 25.000 zł (netto) za zakup części i pracę wykonaną przy naprawie 8 siłowników, demontażu i montażu ramion koparki oraz jej malowaniu. Prace dodatkowe, obejmujące wymianę pompy wspomagania, pompki (zasilającej silnika, wymianę uszczelnień kolumny obrotu oraz 3 przewodów hydraulicznych wraz z kosztem zakupu części (bez przewodów) wyniosły 6.310 zł netto. Różnica pomiędzy kwotą naprawy z faktury a w/w kosztami obejmuje kwotę 3.440 zł, którą powód naliczył tytułem napraw wykonanych w terenie Pozwana odmówiła zapłaty kwoty ujętej na fakturze, kwestionując wartość uzyskanego świadczenia i podnosząc, iż żądana przez powoda kwota przenosi kwotę wynagrodzenia objętego umową stron. Wskazała nadto, iż naprawa wykonana została nieterminowo, co naraziło pozwaną na dodatkowe koszty w kwocie 56.000 zł. Pomimo kierowanych do niej wezwań do zapłaty, pozwana spółka nie uregulowała należności wynikającej ze wspomnianej faktury, powołując się w kolejnych pismach na bezskuteczność naprawy, którą określiła jako wadliwą. Sąd Rejonowy podkreślił, iż biegły określił wysokość kosztów naprawy za zasadną.

Na podstawie powyższego stanu faktycznego Sąd Rejonowy przyjął, iż strony łączyła umowa sprzedaży części i umowa o dzieło (art. 627 k.c. i art. 535 k.c.). W ocenie Sądu łączący strony stosunek obligacyjny wyczerpywał elementy obydwu typów zobowiązań albowiem umowa miała charakter mieszany i zastosowanie znajdują do niej regulacje odnoszące się odpowiednio do obu rodzajów zobowiązań. W ocenie Sądu Rejonowego wątpliwości nie ulegało, że w ramach umowy łączącej strony powód zobowiązał się do naprawy koparki, która obejmowała szereg prac, w tym montaż i demontaż urządzeń. W ramach naprawy, powód przeniósł na pozwaną również własność wymienionych części, których koszt został uwzględniony w żądanym wynagrodzeniu. Postępowanie wykazało nadto, iż umowa zawarta przez strony miała charakter odpłatny, odpowiadający wartości usługi, która obejmowała tzw. robociznę oraz koszt części. Sąd Rejonowy powołał się także na treść art. 629 k.c. podnosząc, iż w oparciu o zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów strony mogą określić wynagrodzenie kosztorysowe. Przepisart. 630 k.c. przewiduje natomiast możliwość żądania podwyższenia wynagrodzenia przez przyjmującego zamówienie, który wykonał zestawienie jedynie wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego (§2 art. 630 k.c.).

III Ga 80/13 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2013-04-05
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na usługę prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!