W dobie kryzysu finansowego oraz coraz słabszej koniunktury gospodarczej, ważnym elementem w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa jest odpowiedni dobór przyszłego kontrahenta.

Jak i gdzie weryfikować naszego partnera

Możliwości weryfikowania takiego podmiotu są obecnie stosunkowo duże, jak również nie wymagają dużo czasu i pieniędzy. Istnieje wiele ogólnie dostępnych rejestrów (także poprzez Internet), które zawierają potrzebne do weryfikacji informacji.

Pierwszym źródłem informacji w przypadku spółek kapitałowych (np. sp. z o.o.) jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), w którym wpisu muszą dokonać spółki handlowe, spółdzielnie czy przedsiębiorstwa państwowe. Z rejestru dowiemy się m.in. o formie prawnej, adresie siedziby, NIP, REGON, umowie spółki, jej członkach i organach. Ponadto można także uzyskać informację na temat finansów konkretnego podmiotu gdyż do KRS wpływają sprawozdania finansowe a w dziale nr IV znajdziemy informacje na temat zaległości podatkowych, egzekucjach czy zabezpieczeniach. Bezpłatny dostęp do danych zawartych w KRS można uzyskać pod tutaj (kliknij).

W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (także prowadzących działalność w formie spółki cywilnej) analogiczny rejestr to Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej. Wpisy zamieszczone w tym rejestrze możemy przeglądać bezpłatnie tutaj (kliknij).

Naszego kontrahenta możemy prześwietlić także w Rejetrze Dłużników Niewypłacalnych (dostępny tutaj), do którego wpisuje się informacje o upadłościach, zobowiązaniach do wyjawienia majątków w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, podmiotach pozbawionych przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej, czy dłużników których zobowiązania komornicze sięgają więcej niż 12 miesięcy.

Kolejny ważny rejestr to Krajowy Rejestr Długów (www.krd.pl), w którym można znaleźć dane na temat ewentualnej niewypłacalności przyszłego kontrahenta względem innych podmiotów, z którymi w przeszłości współpracował.

Warto pamiętać także o rejestrze REGON , w którym możemy znaleźć informacje o nazwie, adresie firmy, danych kontaktowych, formie prawnej, rodzaju prowadzonej działalności i dacie jej rozpoczęcia.

Wszystkie powyższe rejestry mają służyć przede wszystkim sprawdzeniu wiarygodności naszego przyszłego partnera. Możemy sprawdzić, czy faktycznie istnieje, czy podawane przez niego dane są prawdziwe, a w niektórych przypadkach możemy również sprawdzić jego wypłacalność.

Swoboda umów metodą weryfikacji – zapis w umowie pomagający weryfikację

Wolność i swoboda umów w granicach obowiązującego prawa pozwala na umieszczanie w różnego rodzaju umowach zapisów pozwalających stronom umowy na jedno- lub obustronną weryfikację partnera. Jest to częsta praktyka w umowach bankowych, czy zawieranych z operatorami usług telekomunikacyjnych, których przedmiotem jest jakieś stałe świadczenie pieniężne. Przykładowy zapis może wyglądać następująco:

„Wyrażam zgodę na wystąpienie Operatora Sieci terminie ……dni od dnia podpisania niniejszej umowy do biur informacji gospodarcze (x, y, z) o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach oraz na przekazanie przez Operatora moich danych osobowych w celu ich wykorzystania do oceny mojej wiarygodności płatniczej”.

Inną metodą jest wybór jurysdykcji, która wedle naszego uznania będzie najlepsza w razie kłopotów lub też odwołanie się do arbitrażu. W razie sprzeciwu kontrahenta, może to świadczyć o jego złych doświadczeniach w podobnych sprawach w danym miejscu, co dla nas może być sygnałem o jego nierzetelności.

Inne sposoby ochrony i weryfikacji kontrahenta

Oczywiście istnieje szereg innych metod na sprawdzenie uczciwości i solidności kontrahenta/dostawcy/hurtownika. Takie informacje można znaleźć w prasie i mediach typu fora internetowe, czy portale oceniające jakość świadczonych usług. Ponadto można również zasięgnąć informacji od innych podmiotów współpracujących z potencjalnym partnerem biznesowym. Warto poprosić np. o referencje.

Zważywszy na fakt, że nie każdy przedsiębiorca jest uczciwy, w terminie wykonuje swoje zobowiązania umowne, czy jest wypłacalny, wstępna weryfikacja może być istotnym elementem działania naszej firmy – możliwości weryfikowania przyszłego partnera jest obecnie stosunkowo dużo i sporo z nich nie wymaga poświęcenia ani zbyt wiele czasu, ani pieniędzy.