Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPB1/415-146/12-4/IM
Data
2012.05.07
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zryczałtowany podatek dochodowy

Słowa kluczowe
aukcja
działalność gospodarcza
handel
sklep internetowy
sprzedaż wysyłkowa
zryczałtowany podatek dochodowy

Istota interpretacji
Jaka stawka podatkowa ryczałtu powinna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki?

Wniosek ORD-IN 604 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2012 r. (data wpływu 8 lutego 2012 r.), uzupełnionym w dniu 26 kwietnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak ILPB1/415-146/12-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 24 kwietnia 2012 r., a w dniu 26 kwietnia 2012 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi sprzedaż wysyłkową odzieży dziecięcej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aukcji internetowych. Rozlicza się w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, nie jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedawane towary najczęściej są wysyłane przez Zainteresowaną do klientów przesyłkami pocztowymi za pośrednictwem (…). Koszty wysyłki ponosi nabywca, w związku z czym, oprócz kwoty za dostarczony towar, nabywca obciążony jest również kosztami wysyłki, których wysokość każdorazowo jest przede wszystkim uzależniona od wagi przesyłki (koszty te są nieco wyższe od opłat ustalonych przez (…), ponieważ w ich skład wchodzą również koszty opakowania). Koszty wysyłki nie są wliczane w cenę towaru lecz naliczone odrębnie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że nie korzysta z instytucji pełnomocnictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług pocztowych z (…), bądź innym podmiotem realizującym przesyłkę (w imieniu i na rachunek klientów), w związku z czym nie informuje o tym swoich klientów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaka stawka podatkowa ryczałtu powinna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki…

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%. Zatem przychody uzyskiwane z prowadzonej przez Zainteresowaną działalności w zakresie sprzedaży towarów przez internet powinny być opodatkowane taką stawką.
Koszty wysyłki (w tym również koszty zapakowania towaru), stanowią należność za usługi pomocnicze do działalności handlowej zatem do opodatkowania kosztów wysyłki również ma zastosowanie stawka 3%.
Koszty te są ponoszone przez Wnioskodawczynię z tytułu sprzedaży tych towarów i nie są przedmiotem odrębnej działalności gospodarczej, natomiast ich poniesienie wpływa na uzyskiwany przychód. Zainteresowana uważa zatem, że ponosząc koszty, o których wyżej mowa, a następnie obciążając nimi nabywców, Wnioskodawczyni ma prawo żądać od nabywcy kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych towarów, w skład której wchodzą także koszty dostarczenia ich do nabywcy.

Zdaniem Wnioskodawczyni koszty ponoszone w związku i z tytułu sprzedaży towarów, powinny nie tylko wchodzić w ramy tego samego rodzaju czynności, jaką jest sprzedaż towarów, ale ponadto powinny być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla realizacji tego świadczenia czyli sprzedaży towarów. Stosownie do ustawy, ryczałt od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymywane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a- 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Ze stanu fatycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży dziecięcej za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aukcji internetowych. Działalność gospodarcza opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawczyni dokonuje wysyłki towarów najczęściej za pośrednictwem poczty. Nabywca towaru obciążony jest kosztami przesyłki.
Z powyższego wynika, że Wnioskodawczyni nie korzysta z instytucji pełnomocnictwa przy tychże wysyłkach, co oznacza, iż zlecając wysyłkę towarów nie działa w imieniu nabywców tych towarów, a więc nie jest w powyższym zakresie ich pełnomocnikiem, zobowiązanym do przekazania otrzymanych tytułem wysyłki kwot na rzecz poczty bądź firmy kurierskiej.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż koszty wysyłki stanowią w opisanym stanie faktycznym część składową kwoty należnej z tytułu sprzedaży towarów. W konsekwencji przychodem z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest oprócz należności za sprzedany produkt (cena sprzedaży) także należność otrzymana tytułem wysyłki tego towaru. Wyżej wymieniony przychód w całości podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki właściwej do opodatkowania przychodu ze sprzedaży towarów.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu.

Przy czym, zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Zauważyć należy również, że w myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) powołanej wyżej ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Reasumując, biorąc pod uwagę zawarte we wniosku informacje oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży odzieży dziecięcej powiększony o koszty wysyłki towaru (które są częścią składową kwoty należnej z tytułu sprzedanego towaru) należy opodatkować stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U.z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.