10 maja 2013 zostały opublikowane na stronie UOKiK nowe wyjaśnienia w sprawie ustalenia wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (czyli m.in. za posiadanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu internetowego). Poprzednie wyjaśnienia zostały opublikowane w 2009 r. W poniższym wpisie napiszemy co ma wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie kar finansowych nakładanych na przedsiębiorców.

Decyzja w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Przypomnijmy – wydając m.in. decyzję w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK może na przedsiębiorcę nałożyć karę pieniężnej w wysokości do 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Wysokość kary może się okazać bardzo dotkliwa dla przedsiębiorcy i dlatego m.in. UOKiK ułatwił przedsiębiorcom poznaniem czynników wpływających na jej wymiar.

Ważne! Wyjaśnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego, niemniej jednak fakt ich opublikowania należy interpretować w ten sposób, iż Prezes Urzędu będzie ustalał kary pieniężne w oparciu o zamieszczone w wyjaśnieniach kryteria.

Wyjaśnienia UOKiK – co wpływa na wysokość kary pieniężnej

Wysokość sankcji zależy od kilku czynników, m.in. od tego, na jakim  etapie zawierania umowy doszło do naruszenia prawa. Zgodnie z wyjaśnieniami najdotkliwsze kary będą wymierzane w przypadku bezprawnych działań w momencie wykonywania kontraktu, niższe na etapie zawierania umowy oraz przed  jej podpisaniem. Poniżej wskażemy zarówno czynniki wpływające na zwiększenie, jak i zmniejszenie kary pieniężnej:

Zwiększenie kary powoduje (okoliczności obciążające):

  • umyślność naruszenia – zwiększenie o 50%, z zastrzeżeniem przypadku naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych wpisanych do rejestru przez przedsiębiorcę stosującego postanowienie uznane za niedozwolone w wyniku powództwa wytoczonego wobec niego, w którym zwiększenie nastąpi o 100%,
  • uprzednie stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, przy czym jako okoliczność szczególnie obciążającą uznaje się powtórne, umyślne naruszenie tego samego rodzaju (obejmujące ten sam sposób naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, np. reklama wprowadzająca w błąd, stosowanie klauzul wpisanych do rejestru) – zwiększenie o 25%-35%,
  • znaczny zasięg naruszenia – zwiększenie o 20%,
  • znaczne korzyści uzyskane w związku ze stosowaniem stwierdzonej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – zwiększenie o 10%-20%.

Zmniejszenie kary powoduje (okoliczności łagodzące):

  • zaniechanie przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – zmniejszenie kary do 30 %,
  • aktywne współdziałanie z Prezesem UOKiK w trakcie postępowania, w szczególności przyczynienie się do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia postępowania – zmniejszenie do 20%,
  • pozytywna reakcja na wszczęcie postępowania poprzez podjęcie działań mających na celu zaprzestanie praktyki, jakkolwiek nie stanowiących pełnego zaprzestania – zmniejszenie o 10%-20%,
  • dobrowolna rekompensata osobom poszkodowanym szkody poniesionej na skutek naruszenia – zmniejszenie o 10%-20%.
Ważne! W przypadku kumulacji okoliczności łagodzących kara nie może zostać zmniejszona o więcej niż 90% kwoty bazowej. W przypadku kumulacji okoliczności obciążających kara nie może zostać zwiększona o więcej niż 200% kwoty bazowej.

Warto znać wyjaśnienia – to się opłaca

Jeżeli zostało wobec Ciebie wszczęte postępowanie – czy to właściwe, czy też dopiero wyjaśniające to warto znać powyższe zasady aby zminimalizować wysokość kary pieniężnej, którą może nałożyć Prezes UOKiK. Być może jest również szansa na wydanie decyzji zobowiązującej, co pozwoli zupełnie uniknąć kary pieniężnej – o wytycznych w tym zakresie piszemy tutaj: decyzje Prezesa UOKiK. Wyjaśnienia w sprawie ustalenia wysokości kar pieniężnych.

Główna kategoria
Separator