Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPP4/443-1618/11/ASz
Data
2012.02.20
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Temat
Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Kasy rejestrujące –> Kasy rejestrujące

Słowa kluczowe
ewidencjonowanie obrotu
kasa rejestrująca
obowiązek ewidencyjny
sklep internetowy
towar

Istota interpretacji

Obowiązek ewidencjonowania obrotów sklepu internetowego za pomocą kasy rejestrującej.

Wniosek ORD-IN 2 MB
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2011r. (data wpływu 18 listopada 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2012r. (data wpływu 13 lutego 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży dokonywanej w ramach sklepu internetowego przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011r wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży dokonywanej w ramach sklepu internetowego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lutego 2012r. (data wpływu 13 lutego 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 stycznia 2012r. nr IBPP4/443-1618/ASz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

E Sp. z o.o. w K (dalej Spółka) zamierza zawrzeć umowę dotyczącą obsługi jej sklepu internetowego, polegającej na magazynowaniu towarów stanowiących asortyment sklepu internetowego, przygotowanie przesyłek oraz nadawanie przesyłek do firmy kurierskiej. Zgodnie z projektem umowy, i taki jest zgodny zamiar stron tej umowy, podmiot świadczący usługi na rzecz Spółki, w związku z prowadzeniem przez Spółkę sklepu internetowego, ma wykonywać na rzecz Spółki czynności „materialno-techniczne” związane z magazynowaniem towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, ich konfekcjonowaniem oraz konieczną logistyką. Podmiot świadczący opisane usługi nie jest przedstawicielem Spółki, jej pełnomocnikiem czy też agentem. Nie występuje wobec klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę, nie składa żadnych oświadczeń woli oraz takich oświadczeń nie przyjmuje. Wnioskodawca dodał, że podmiot, z którym Spółka zamierza zawrzeć umowę nie zna nawet cen towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, nie jest wynagradzany na zasadzie prowizyjnej, a wynagrodzenie tego podmiotu określane jest kwotowo „od sztuki” w sposób wskazanych w załączniku do umowy. Projekt umowy wraz z załącznikiem do niej składa Wnioskodawca jako załączniki do niniejszego wniosku.

W piśmie z dnia 7 lutego 2012r. Wnioskodawca wskazał, iż;
Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.
Spółka, w odniesieniu do zakresu wniosku, dokonuje sprzedaży ekspresów do kawy, kapsułki do zaparzania kawy w opakowaniach zbiorczych, kawę ziarnistą, akcesoria do ekspresów do kawy, akcesoria do spożywania kawy oraz filtry do wody.
Podmiot, o którym mowa we wniosku nie zakupuje wymienionych wyżej towarów od Spółki i wykonuje wyłącznie czynności materialno techniczne opisane we wniosku.
Spółka dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dostawa towarów będzie dostawą w systemie wysyłkowym. Spółka nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności. Spółka jest podmiotem zarejestrowanym w sądzie rejestrowym w dniu 7 maja 1993r. W zakresie rejestracji podatkowej VAT Spółka dokonała jej w dniu 23 lipca 1993r.
Spółka w latach 2010 i 2011 osiągnęła obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednakże nie jest w stanie aktualnie wskazać wysokości obrotów osiągniętych z tej sprzedaży w związku z brakiem prowadzenia oddzielnej takiej ewidencji.
Spółka nie będzie dokonywała dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).
Spółka będzie prowadzić ewidencję dowodów dokumentujących transakcję w taki sposób, żeby wynikało z niej, jakiej dostawy dotyczy zapłata oraz ewidencję dowodów zapłaty, która pozwoli ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na rzecz której, dokonano wysyłki towarów,
Zapłata będzie dokonywana wyłącznie ze strony internetowej sklepu internetowego przy użyciu bezpośredniej płatności z rachunku bankowego albo karty kredytowej nabywcy towarów, przy czym płatność następować będzie za pośrednictwem podmiotu rozliczającego transakcje tego typu. Podmiot rozliczający będzie przekazywał środki na rachunek bankowy Spółki.
Spółka przed 1 stycznia 2011r. rozpoczęła ewidencjonowanie przy użyciu kas rejestrujących sprzedaży towarów wymienionych powyżej w punkcie 2, przy czym sprzedaż ta odbywa się w tradycyjnej formie, nie w ramach sklepu internetowego, czego dotyczy wniosek Spółki.
Spółka zamierza zawrzeć umowę dotyczącą obsługi jej sklepu internetowego, polegającej na magazynowaniu towarów stanowiących asortyment sklepu internetowego, przygotowanie przesyłek oraz nadawanie przesyłek do firmy kurierskiej. Zgodnie z projektem umowy, i taki jest zgodny zamiar stron tej umowy, podmiot świadczący usługi na rzecz Spółki, w związku z prowadzeniem przez Spółkę sklepu internetowego, ma wykonywać na rzecz Spółki czynności „materialno-techniczne” związane z magazynowaniem towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, ich konfekcjonowaniem oraz konieczną logistyką. Podmiot świadczący opisane usługi nie jest przedstawicielem Spółki, jej pełnomocnikiem czy też agentem. Nie występuje wobec klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę, nie składa żadnych oświadczeń woli oraz takich oświadczeń nie przyjmuje. Należy też dodać, że podmiot, z którym Spółka zamierza zawrzeć umowę nie zna nawet cen towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, nie jest wynagradzany na zasadzie prowizyjnej, a wynagrodzenie tego podmiotu określane jest kwotowo „od sztuki”.