Interpretacja indywidualna; sygnatura: IBPP1-443-444-12-LSz

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; Sygnatura: IBPP1/443-444/12/LSz; Data: 2012.07.24; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Temat: Podatek od towarów i usług –> Podstawa opodatkowania –> Podstawa opodatkowania
Słowa kluczowe: internet; koszt przesyłki; pełnomocnictwo; sprzedaż wysyłkowa; sprzedaż za pośrednictwem internetu; świadczenie usług; usługi pocztowe

 

Istota interpretacji

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata pocztowa w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2012r. (data wpływu 24 kwietnia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2012r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży obuwia poprzez portal internetowy. Zakupione przez nabywców przedmioty są przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przed zawarciem umowy sprzedaży dla kupującego, pojawia się informacja, że „dokonanie zakupu jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na koszt nabywcy nadania przesyłki pocztowej, zawierającej nabyty towar za pośrednictwem Poczty Polskiej”. Do kwoty stanowiącej cenę zakupu doliczana jest kwota służąca pokryciu zobowiązania kupującego wobec Poczty Polskiej, w którego imieniu i na rachunek kupującego jako pełnomocnik występuje spółka ustanowiona w związku z zakupem towaru na aukcji internetowej. Przekazane koszty przesyłki odnoszą się jedynie do jej nadania, a cena sprzedaży obejmuje wyłącznie wartość towaru.

Przedsiębiorca nie wystawia też faktury na usługę transportu towaru. Umowa transportu zawarta jest między Pocztą Polską a klientem końcowym. Odpowiednio jako podstawy opodatkowania podatkiem VAT nie wykazuje się kwoty przelanej tytułem przesyłki.

W przypadku nadwyżki przelanej przez kupującego na rzecz przedsiębiorcy jej wartość rozliczana jest jako świadczenie nienależne i podlega każdorazowo zwrotowi na rzecz konsumenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanej powyżej sytuacji jest objęte opodatkowaniem podatkiem VAT u sprzedawcy internetowego, będącego podatnikiem podatku VAT, otrzymanie płatności i wykonywanie za nią usługi nadania zakupionego towaru pocztą jeżeli sprzedawca jest w tym zakresie pełnomocnikiem nabywcy?

Zdaniem Wnioskodawcy odnosząc się do powyższego stanu faktycznego Wnioskodawca uważa, że nie każda płatność jaką otrzymuje dostawca może być uznana za płatność (wynagrodzenie) za usługę. Stąd też świadczenie w wyższej wysokości niż cena za towar jaką jest koszt usługi pocztowej, dokonywanej w imieniu i na rachunek nabywającego jest zwrotem kosztów i kwota ta nie stanowi podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie stanowiła obrotu. Podstawa opodatkowania więc nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy.

Ponadto nie zostało przewidziane odrębne wynagrodzenie za nadanie przesyłki. Nie zostało również pobrane dodatkowe wynagrodzenie za zawarcie umowy pocztowej. Cena sprzedaży obejmuje jedynie wartość sprzedanego towaru. Dostawa towarów oraz świadczenie usług podlegają opodatkowaniu tylko wówczas gdy są wykonywane odpłatnie, za wynagrodzeniem.

Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności jest pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Pełnomocnictwo zostało udzielone w trakcie akceptacji regulaminu sprzedaży przez kupującego.

W związku z powyższym sprzedawca posiadający stosowne pełnomocnictwo od kupującego, działa w imieniu i na rzecz kupującego. W związku z tym podjęte przez sprzedającego czynności na rzecz nabywcy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja o tym samym zagadnieniu została wydana przez:

Ministra Finansów, z upoważnienia którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie – IPPP2/433-766/11-2/JO, IPPP3/443-486/10-4/IB, Ministra Finansów, z upoważnienia którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-629/11/MR, Ministra Finansów, z upoważnienia którego działa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP1/443-1192/11-4/MS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  • przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  • zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  • świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r., podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 79 pkt c) Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r., zwalnia się od podatku usługi pocztowe oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Jednocześnie, w myśl art. 132 ust. 1 lit. a ww. Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006r., zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlegają świadczenie usług przez pocztę państwową i dostawa towarów z tymi usługami związana, z wyjątkiem przewozu osób i usług telekomunikacyjnych.

Powyższe zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie do usług pocztowych świadczonych przez powołaną do tego instytucję (operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych).

Natomiast brak jest w przepisach podatkowych podstawy do stosowania wymienionego zwolnienia w dalszych fazach obrotu usługami (dokonywanego na zasadzie „refaktury”). Zgodnie z podstawową zasadą, podatnik występujący w charakterze sprzedawcy, który wysyła zamówiony przez nabywcę towar i korzysta przy tym z usług operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, świadczy usługę pocztową na rzecz nabywcy towaru. Usługa ta nie jest jednak, ze względu na świadczący ją podmiot, usługą wymienioną w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, co oznacza, iż nie jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług.

Kwestia natomiast pełnomocnictwa została uregulowana w przepisach art. 98 – art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), a kwestia przedstawicielstwa w art. 95 § 1 i § 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 95 § 1 i § 2 ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zatem przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnej przez osobę fizyczną lub prawną (przedstawiciela) w imieniu innej osoby fizycznej lub prawnej (reprezentowanego) ze skutkiem prawnym dla tej innej osoby, o ile przedstawiciel działa w granicach umocowania, rozumianego jako uprawnienie do dokonania czynności prawnych, z bezpośrednim skutkiem dla reprezentowanego.

Natomiast art. 96 ww. ustawy Kodeks cywilny stanowi, iż umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnictwo udzielone do określonego rodzaju czynności będzie pełnomocnictwem rodzajowym, charakteryzującym się tym, iż w jego treści określony jest rodzaj i przedmiot czynności, do których umocowany został pełnomocnik. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, forma pełnomocnictwa może być dowolna. Pełnomocnictwo to nie może być jednak domniemane.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży obuwia poprzez portal internetowy. Zakupione przez nabywców przedmioty są przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przed zawarciem umowy sprzedaży dla kupującego, pojawia się informacja, że „dokonanie zakupu jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na koszt nabywcy nadania przesyłki pocztowej, zawierającej nabyty towar za pośrednictwem Poczty Polskiej”. Do kwoty stanowiącej cenę zakupu doliczana jest kwota służąca pokryciu zobowiązania kupującego wobec Poczty Polskiej, w którego imieniu i na rachunek kupującego jako pełnomocnik występuje spółka ustanowiona w związku z zakupem towaru na aukcji internetowej. Przekazane koszty przesyłki odnoszą się jedynie do jej nadania, a cena sprzedaży obejmuje wyłącznie wartość towaru.

Odnosząc przedstawiony wyżej stan faktyczny do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż w przypadku, kiedy sprzedawca posiada upoważnienie (pełnomocnictwo) do zawarcia umowy o usługi pocztowe w imieniu i na rachunek kupującego – mamy do czynienia ze zwrotem kosztów i kwota ta nie wchodzi do podstawy opodatkowania, gdyż nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy obrotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. W takim wypadku Wnioskodawca nie świadczy usługi pocztowej, a nabywa ją od Poczty Polskiej bezpośrednio kupujący. W przedmiotowym przypadku następuje jedynie zwrot kosztów, który nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub klienta jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek tego nabywcy lub klienta.

Reasumując, w opisanej sytuacji przekazane Wnioskodawcę środki pieniężne na pokrycie zobowiązań kupującego nie stanowią dla Wnioskodawcy podstawy opodatkowania i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać z prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie faktycznym, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii prawidłowości postępowania Wnioskodawcy w przypadku, rozliczenia usług transportu towaru oraz gdy koszt wysyłki opłacony przez kupującego będzie w kwocie zawyżonej.

Zauważyć należy, iż w przedmiotowej interpretacji tut. Organ przyjął, że Wnioskodawca będzie posiadać skuteczne pełnomocnictwo, zawarte zgodnie z odrębnymi przepisami, do występowania w imieniu i na rzecz kupującego w celu wysłania przesyłki (zawarcia umowy z pocztą). Przedmiotem niniejszej interpretacji nie jest natomiast kwestia, czy umieszczenie w opisie aukcji zapisu o udzieleniu przez klienta pełnomocnictwa wystarczy, aby takie pełnomocnictwo było zawarte. Analiza sposobu zawierania umów cywilnoprawnych, czy też forma udzielenia pełnomocnictwa nie mieści się w ramach interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa

Ponadto należy zauważyć, iż powoływane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPB1/415-629/11/MR, Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPP1/443-1192/11-4/MS, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/433-766/11-2/JO oraz nr IPPP3/443-486/10-4/IB, niewątpliwie kształtują sytuację prawną podatników w ich indywidualnych sprawach, lecz dotyczą konkretnego stanu faktycznego i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *