Interpretacja indywidualna; sygnatura: IBPP4-443-1618-11-ASz

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; Sygnatura: IBPP4/443-1618/11/ASz; Data: 2012.02.20; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Temat: Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Kasy rejestrujące –> Kasy rejestrujące
Słowa kluczowe: ewidencjonowanie obrotu; kasa rejestrująca; obowiązek ewidencyjny; sklep internetowy; towar

Istota interpretacji:

Obowiązek ewidencjonowania obrotów sklepu internetowego za pomocą kasy rejestrującej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2011r. (data wpływu 18 listopada 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2012r. (data wpływu 13 lutego 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży dokonywanej w ramach sklepu internetowego przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2011r wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży dokonywanej w ramach sklepu internetowego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 lutego 2012r. (data wpływu 13 lutego 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 30 stycznia 2012r. nr IBPP4/443-1618/ASz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

E Sp. z o.o. w K (dalej Spółka) zamierza zawrzeć umowę dotyczącą obsługi jej sklepu internetowego, polegającej na magazynowaniu towarów stanowiących asortyment sklepu internetowego, przygotowanie przesyłek oraz nadawanie przesyłek do firmy kurierskiej. Zgodnie z projektem umowy, i taki jest zgodny zamiar stron tej umowy, podmiot świadczący usługi na rzecz Spółki, w związku z prowadzeniem przez Spółkę sklepu internetowego, ma wykonywać na rzecz Spółki czynności „materialno-techniczne” związane z magazynowaniem towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, ich konfekcjonowaniem oraz konieczną logistyką. Podmiot świadczący opisane usługi nie jest przedstawicielem Spółki, jej pełnomocnikiem czy też agentem. Nie występuje wobec klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę, nie składa żadnych oświadczeń woli oraz takich oświadczeń nie przyjmuje. Wnioskodawca dodał, że podmiot, z którym Spółka zamierza zawrzeć umowę nie zna nawet cen towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, nie jest wynagradzany na zasadzie prowizyjnej, a wynagrodzenie tego podmiotu określane jest kwotowo „od sztuki” w sposób wskazanych w załączniku do umowy. Projekt umowy wraz z załącznikiem do niej składa Wnioskodawca jako załączniki do niniejszego wniosku.

W piśmie z dnia 7 lutego 2012r. Wnioskodawca wskazał, iż;

 1. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. Spółka, w odniesieniu do zakresu wniosku, dokonuje sprzedaży ekspresów do kawy, kapsułki do zaparzania kawy w opakowaniach zbiorczych, kawę ziarnistą, akcesoria do ekspresów do kawy, akcesoria do spożywania kawy oraz filtry do wody.
 3. Podmiot, o którym mowa we wniosku nie zakupuje wymienionych wyżej towarów od Spółki i wykonuje wyłącznie czynności materialno techniczne opisane we wniosku.
 4. Spółka dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 5. Dostawa towarów będzie dostawą w systemie wysyłkowym. Spółka nie jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności. Spółka jest podmiotem zarejestrowanym w sądzie rejestrowym w dniu 7 maja 1993r. W zakresie rejestracji podatkowej VAT Spółka dokonała jej w dniu 23 lipca 1993r.
 6. Spółka w latach 2010 i 2011 osiągnęła obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednakże nie jest w stanie aktualnie wskazać wysokości obrotów osiągniętych z tej sprzedaży w związku z brakiem prowadzenia oddzielnej takiej ewidencji.
 7. Spółka nie będzie dokonywała dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).
 8. Spółka będzie prowadzić ewidencję dowodów dokumentujących transakcję w taki sposób, żeby wynikało z niej, jakiej dostawy dotyczy zapłata oraz ewidencję dowodów zapłaty, która pozwoli ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na rzecz której, dokonano wysyłki towarów,
 9. Zapłata będzie dokonywana wyłącznie ze strony internetowej sklepu internetowego przy użyciu bezpośredniej płatności z rachunku bankowego albo karty kredytowej nabywcy towarów, przy czym płatność następować będzie za pośrednictwem podmiotu rozliczającego transakcje tego typu. Podmiot rozliczający będzie przekazywał środki na rachunek bankowy Spółki.
 10. Spółka przed 1 stycznia 2011r. rozpoczęła ewidencjonowanie przy użyciu kas rejestrujących sprzedaży towarów wymienionych powyżej w punkcie 2, przy czym sprzedaż ta odbywa się w tradycyjnej formie, nie w ramach sklepu internetowego, czego dotyczy wniosek Spółki.
 11. Spółka zamierza zawrzeć umowę dotyczącą obsługi jej sklepu internetowego, polegającej na magazynowaniu towarów stanowiących asortyment sklepu internetowego, przygotowanie przesyłek oraz nadawanie przesyłek do firmy kurierskiej. Zgodnie z projektem umowy, i taki jest zgodny zamiar stron tej umowy, podmiot świadczący usługi na rzecz Spółki, w związku z prowadzeniem przez Spółkę sklepu internetowego, ma wykonywać na rzecz Spółki czynności „materialno-techniczne” związane z magazynowaniem towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, ich konfekcjonowaniem oraz konieczną logistyką. Podmiot świadczący opisane usługi nie jest przedstawicielem Spółki, jej pełnomocnikiem czy też agentem. Nie występuje wobec klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę, nie składa żadnych oświadczeń woli oraz takich oświadczeń nie przyjmuje. Należy też dodać, że podmiot, z którym Spółka zamierza zawrzeć umowę nie zna nawet cen towarów sprzedawanych przez Spółkę w sklepie internetowym, nie jest wynagradzany na zasadzie prowizyjnej, a wynagrodzenie tego podmiotu określane jest kwotowo „od sztuki”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 7 lutego 2012r.):

Czy Spółka ma obowiązek rejestrowania sprzedaży dokonywanej w ramach sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 7 lutego 2012r.):

Spółka będzie miała obowiązek rejestrowania sprzedaży dokonywanej w ramach sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, ponieważ sprzedaż ta będzie dokonywana bezpośrednio przez Spółkę na rzecz wymienionych podmiotów, bez korzystania z usług komisu, pośrednictwa czy usług do nich podobnych. Sprzedającym wymienione towary będzie Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej. Spółka ewidencjonuje wszelką prowadzoną przez siebie sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych przy użyciu kas rejestrujących i sprzedaż objęta niniejszym wnioskiem będzie, zdaniem Spółki, taką samą sprzedażą jak sprzedaż dotychczasowa ze względu na fakt, że podmiot współpracujący ze Spółką w zakresie działania sklepu internetowego będzie wykonywał wyłącznie czynności „materialno-techniczne opisane we wniosku. Podmiot ten nie będzie agentem, pośrednikiem, komisantem czy przedstawicielem Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne argumenty niż przedstawione przez Wnioskodawcę.

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT.

Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z przepisu tego jednoznacznie wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz dwóch rodzajów podmiotów, mianowicie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów oraz nie została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania.

Jednocześnie w art. 111 ust. 8 ustawy zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zwolnienia w drodze rozporządzenia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 ustawy, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138 poz. 930), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do rozporządzenia w poz. 36 wskazano, że dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła2), 4).

Z objaśnień zawartych w punkcie2) wynika, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011r.

Z kolei w objaśnieniu zawartym w punkcie4) wskazano, iż w zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży ekspresów do kawy, kapsułek do zaparzania kawy w opakowaniach zbiorczych, kawy ziarnistej, akcesoriów do ekspresów do kawy, akcesoriów do spożywania kawy oraz filtrów do wody za pośrednictwem sklepu internetowego. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę dotyczącą obsługi jego sklepu internetowego, polegającej na magazynowaniu towarów stanowiących asortyment sklepu internetowego, przygotowanie przesyłek oraz nadawanie przesyłek do firmy kurierskiej. Zgodnie z projektem umowy, i taki jest zgodny zamiar stron tej umowy, podmiot świadczący usługi na rzecz Wnioskodawcy, w związku z prowadzeniem przez Wnioskodawcę sklepu internetowego, ma wykonywać na rzecz Wnioskodawcy czynności „materialno-techniczne” związane z magazynowaniem towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę w sklepie internetowym, ich konfekcjonowaniem oraz konieczną logistyką.

Wnioskodawca w latach 2010 i 2011 osiągnął obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednakże nie jest w stanie aktualnie wskazać wysokości obrotów osiągniętych z tej sprzedaży w związku z brakiem prowadzenia oddzielnej takiej ewidencji. Wnioskodawca nie będzie dokonywał dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących . Wnioskodawca będzie prowadzić ewidencję dowodów dokumentujących transakcję w taki sposób, żeby wynikało z niej, jakiej dostawy dotyczy zapłata oraz ewidencję dowodów zapłaty, która pozwoli ustalić dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na rzecz której, dokonano wysyłki towarów.

Zapłata będzie dokonywana wyłącznie ze strony internetowej sklepu internetowego przy użyciu bezpośredniej płatności z rachunku bankowego albo karty kredytowej nabywcy towarów, przy czym płatność następować będzie za pośrednictwem podmiotu rozliczającego transakcje tego typu. Podmiot rozliczający będzie przekazywał środki na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca przed 1 stycznia 2011r. rozpoczęła ewidencjonowanie przy użyciu kas rejestrujących sprzedaży towarów wymienionych powyżej, przy czym sprzedaż ta odbywa się w tradycyjnej formie, nie w ramach sklepu internetowego, czego dotyczy wniosek Spółki.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy oraz przedstawiony opis stanu faktycznego należy zauważyć, że Wnioskodawca prowadząc sklep internetowy co do zasady obowiązany jest do ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego z tyt. prowadzonej przez siebie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za pomocą kasy rejestrującej. Wypada jednak zaznaczyć, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku.

Aby podatnik miał prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

 • zapłata za dostawę towarów w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji oraz osoby (w tym jej adresu) zapłata dotyczyła,
 • podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania tych czynności przed dniem 1 stycznia 2011r.

Powyższe oznacza, iż jedną z przesłanek warunkujących prawo do skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania jest sposób zapłaty za dostawę towarów. W tym przypadku katalog sposobów zapłaty został ograniczony wyłącznie do zapłaty za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika.

Przepisy cytowanego wyżej rozporządzenia, nie przewidują zwolnienia z tego obowiązku transakcji, za które zapłata dokonywana jest za pośrednictwem innych niż wymienionych w nich podmiotów.

W sytuacji, gdy jak wskazał Wnioskodawca płatność następować będzie za pośrednictwem podmiotu rozliczającego transakcje tego typu, a następnie podmiot rozliczający będzie przekazywał środki na rachunek bankowy Wnioskodawcy, nie zostają spełnione wymogi zawarte w poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie miał możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 36 załącznika do rozporządzenia.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż będzie miał obowiązek rejestrowania prowadzonej bezpośrednio przez siebie sprzedaży w ramach sklepu internetowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *