Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPB1-415-1251-12-2-ESa

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; Sygnatura: IPPB1/415-1251/12-2/ES; Data: 2012.11.20; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów –> Przychody z działalności gospodarczej
Słowa kluczowe: działalność gospodarcza; przychód z działalności gospodarczej; rachunek bankowy; reklama; różnice kursowe; sklep internetowy; USA

Istota interpretacji:

Stwierdzić należy, iż przychodem z z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych na serwer F jest kwota jaką Wnioskodawca otrzymana od firm afiliacyjnych. Wnioskodawca kwoty wypłacane użytkownikom lub użytkownikom premium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2012 r. (data wpływu 01.10.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • ewidencjonowania przychodów – jest nieprawidłowe,
 • różnic kursowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.10.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ewidencjonowania przychodów oraz różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca mieszkający w Polsce w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą „F” s.c. jako jeden ze wspólników oferuje możliwość osiągania przychodu (w dolarach amerykańskich) za umieszczenie legalnych plików reklamowych na ich serwer (F). Za ww. usługi otrzymuje płatności za pomocą systemu P od podmiotu zagranicznego z USA.

P jest to internetowy portfel który pozwala na przesyłanie pieniędzy zarejestrowanymi użytkownikami na całym świecie. Z usług p.com korzysta tysiące międzynarodowych czy też państwowych firm by szybko i bez problemu móc finalizować różnego rodzaju transakcje (np. sprzedając przedmioty na e.com czy innych sklepach internetowych). P umożliwia dodatkowo przesłanie środków z konta na rachunek bankowy, czy też podczepienie karty kredytowej w celu dodania środków na konto p.

F – po wrzuceniu danego pliku użytkownik otrzymuje link do pliku by móc się nim podzielić ze znajomymi i zdobyć pobranie, co się równa zarobieniu pewnej kwoty za owe pobranie. Osoba która chce pobrać plik zanim będzie mogła ten plik ściągnąć na swój komputer musi wykonać prostą ofertę, po sukcesywnym wykonaniu pobieranie się odblokuje i plik zostanie pobrany. F korzysta z wielu firm afiliacyjnych, które płacą za wykonanie oferty. W zależności od rodzaju oferty, kwota za jedną wykonaną ofertę oscyluje pomiędzy 0,20$ a 20$.

Po wykonaniu danej oferty Wnioskodawca dostaje pewną sumę w firmie afiliacyjnej która będzie możliwa do wypłacenia po uzbieraniu minimalnej kwoty do wypłacenia. Użytkownik po zyskanym pobraniu pliku otrzymuje połowę kwoty którą oferuje dana sieć afiliacyjna np. została wykonana oferta która jest płatna 2$ za jedno wykonanie wtedy użytkownik dostaje na konto f 1$ za pobranie. Są tzw. użytkownicy Premium, którzy zarabiają 30% więcej niż normalni użytkownicy wtedy w przypadku wykonania oferty otrzymuje on 1,30$ za pobranie zamiast 1$. Mamy przy tym zarejestrowanych ponad 10 tys. użytkowników i ciągle ich przybywa. Wszelkie płatności odbywają się za pomocą systemu P.

Sieci afiliacyjne wypłacają nam zarobione pieniądze zazwyczaj 15 dnia kolejnego miesiąca przelewem na rachunek bankowy w walucie obcej lub poprzez konto P. Nie otrzymujemy za ww. płatności żadnej faktury, jedynie przelew na konto, ani też nie wystawiamy żadnych faktur.

Najtańszą i najprostszą formą regulowania należności za transakcje kupna oraz sprzedaży jest konto tzw. pieniądza elektronicznego w „P”. Kontrahenci przelewają ze swojego konta w P należności za towar na konto Wnioskodawcy w P, a następnie pieniądze są przelewane na konto bankowe. Przy zapłacie za towar procedura wygląda identycznie, ze swojego konia bankowego Wnioskodawca dokonuje przelewu pieniędzy na konto w P, a następnie przelewa środki na konto swoich kontrahentów w P. Płatności otrzymane, czy dokonane za pośrednictwem P dla celów podatkowych Wnioskodawca potraktował tak samo, jak transakcje na zwykłym rachunku bankowym.

W związku z dokonaniem, czy też otrzymaniem płatności rozlicza różnice kursowe. P nie ogłasza kursów waluty stosowanych do przeliczenia złotego. W związku z tym, iż nie ma możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty, do rozliczania transakcji kupna oraz sprzedaży Wnioskodawca stosuje kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie operacji na koncie P.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy w przypadku wpływów na konto P, można wykazać wypłatę naszym użytkownikom w wysokości 60% naszego przychodu, jako nasze koszty… Czy może w przypadku wpływów na konto P wykazać tylko przychód ze środków otrzymywanych z USA w wysokości 40% wpływów na konto z USA…
 2. Czy w przypadku posiadania konta P można zastosować do wyceny wpływu i wypływu waluty kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski dnia poprzedzającego dzień dokonania transakcji…

Zdaniem Wnioskodawcy. prawidłowe jest postępowanie takie, że po stronie przychodu wykazuje tylko 40% wpływów, tj. bez części 60% wykazanej u odbiorcy. W związku z tym zaewidencjonować na kasie fiskalnej również przychody w wysokości 40%.

Skoro serwis P nie ogłasza kursów walut stosowanych do przeliczania złotego, niemożliwe jest stosowanie faktycznego kursu z dnia zapłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:

 • ewidencjonowania przychodu za nieprawidłowe,
 • różnic kursowych za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Natomiast w świetle zapisu art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z treści art. 14 ust. 1c cytowanej ustawy wynika z kolei, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

W myśl art. 14 ust. 1i ww. ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Przy czym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji „przychodu”, jednak z analizy przytoczonych powyżej przepisów wynika, że przychodem dla celów podatkowych są wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe, w wyniku których dochodzi do zwiększenia aktywów podatnika.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sieci afiliacyjne wypłacają Wnioskodawcy zarobione pieniądze przelewem na rachunek bankowy w walucie obcej lub poprzez konto P. Wnioskodawca nie otrzymuje ww. płatności żadnej faktury, jedynie przelew na konto, ani też nie wystawia żadnych faktur. Użytkownik po pozyskanym pobraniu pliku otrzymuje połowę kwoty, którą oferuje dana sieć afilacyjna.

Przenosząc przepisy ustawy na grunt opisanego we wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż przychodem z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych na serwer F jest kwota jaką Wnioskodawca otrzymana od firm afiliacyjnych.

Odnosząc się do kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć, iż w myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Zatem, jeżeli Wnioskodawca poniesie wydatki związane z osiąganiem przychodów z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych (wypłata użytkownikom lub użytkownikom premium części kwot jakie oferuje dana sieć afiliacyjna) , to wydatki te będą stanowiły koszt uzyskania przychodu. Zaznaczyć należy, że aby wydatki te mogły być zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, to ich poniesienie winno być udowodnione (udokumentowane) za pomocą np. rachunków czy też faktur.

Odnosząc się do różnic kursowych zauważyć należy, iż zgodnie z art. 14b ust. 1 ww. ustawy podatnicy ustalają różnice kursowe na podstawie art. 24c, z zastrzeżeniem ust. 2.

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3 – art. 24c ww. ustawy.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (art. 24c ust. 2 ww. ustawy):

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość (art. 24c ust. 3 ww. ustawy):

 1. przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 2. poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;
 3. otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
 4. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;
 5. kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Natomiast zgodnie z art. 24c ust. 4 ww. ustawy przy obliczaniu różnic kursowych, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy do otrzymanych należności lub zapłaty zobowiązań nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

W związku z powyższym jeżeli nie występuje operacja sprzedaży lub kupna waluty obcej oraz nie dochodzi do przewalutowania otrzymanej należności lub płaconego zobowiązania z zastosowaniem kursu faktycznego wówczas przy ustalaniu podatkowych różnic kursowych w przypadku otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań należy zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Reasumując stwierdzić należy, iż przychodem z z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych na serwer F jest kwota jaką Wnioskodawca otrzymana od firm afiliacyjnych. Wnioskodawca kwoty wypłacane użytkownikom lub użytkownikom premium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Do ustalania różnic kursowych zasadne jest przyjęcie kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji w systemie P.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *