Interpretacja indywidualna; sygnatura: IPPP2-443-460-12-2-MM

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; Sygnatura: IPPP2/443-460/12-2/MM; Data: 2012.06.15; Referencje: IPPB3/423-334/12-2/EŻ, interpretacja indywidualna; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Temat: Podatek od towarów i usług –> Obowiązek podatkowy –> Zasady ogólne –> Moment powstania obowiązku podatkowego
Słowa kluczowe: bon towarowy; bony; karty; pieniądze; powstanie obowiązku podatkowego; przedpłaty; sklep internetowy; zaliczka

Istota interpretacji

Sama wymiana pieniędzy na punkty nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzyma w związku z odpłatnym przekazaniem tych punktów swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2012r. (data wpływu 2 maja 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku powstania obowiązku w podatku VAT dla czynności wymiany pieniędzy na punkty w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 maja 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie powstania obowiązku w podatku VAT dla czynności wymiany pieniędzy na punkty w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący spółką akcyjną, dalej: „Spółka” prowadzi działalność gospodarczą w postaci sklepu internetowego. Spółka ma zamiar sprzedawać towary / usługi poprzez tzw. wymianę na punkty. W celu dokonania zakupów klient najpierw wymieni pieniądze na punkty, za które następnie będzie uprawniony do zakupu towarów / usług. Punkty będą realizowane jako bezgotówkowa forma płatności za usługi i towary. Spółka nie stawia żadnych ograniczeń lub warunków, jakie klient musiałby spełnić aby nabyć punkty. Za pomocą kasy fiskalnej Spółka zaewidencjonuje obrót dla celów podatku VAT dopiero w momencie zapłaty punktami za zakupione usług//towary. Każdy punkt posiada numer identyfikacyjny oraz termin ważności, po upływie którego punkty nie mogą być realizowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w momencie wydania punktów uprawniających klientów Wnioskodawcy do dokonywania zakupów w sklepie internetowym powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług…

Zdaniem Wnioskodawcy, sama wymiana pieniędzy na punkty w celu dokonania zakupów w sklepie internetowym Wnioskodawcy nie powoduje obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług powstaje, z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób (art. 19 ust. 2 ustawy o VAT). Zatem, w przedmiotowym wniosku, właściwym jest ujmowanie podatku VAT należnego w momencie dostawy usługi. Stosownie do art. 19 ust. 4 ww. ustawy o VAT, jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. W przedmiotowym wniosku nie mamy do czynienia z zaliczką ze względu na brak skonkretyzowanego zamówienia. Zaliczkę wpłaca się za konkretny towar czy też usługę, a w przedstawionym sytuacji żadne świadczenie nie zostało wykonane. w momencie wymiany pieniędzy na punkty nie sposób przewidzieć jaki towar, czy też jaka usługa zostanie za te punkty nabyta.

Dodatkowym potwierdzeniem, iż dokonywane przez klientów Wnioskodawcy wpłaty środków pieniężnych w związku z otrzymaniem punktów nie będą podlegały podatkiem od towarów i usług jest § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360), zgodnie z którym, jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawie się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część lub całość należności od nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia, fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę). W myśl § 10 ust. 4 pkt 6 cyt. rozporządzenia, faktura stwierdzająca otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi powinna zawierać co najmniej dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy.

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie jest zobowiązany do opodatkowania kwoty należności (w momencie jej otrzymania) wpłaconej przez klienta w związku z wymianą na punkty, gdyż przedmiotowa zapłata mająca miejsce przed świadczeniem usługi / dostawą towaru, nie spełnia w całej rozciągłości definicji zaliczki. Przyszła dostawa towarów / usług nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określona — nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość zamówionego towaru, jak i cena towaru. Skoro nie jest znany przedmiot zamówienia, to nie sposób również określić stawkę podatku VAT. Należy zauważyć, że nie jest nawet pewne, czy sprzedaż się odbędzie bowiem klient sam zdecyduje czy i kiedy zrealizuje prawo wynikające z posiadanych punktów. W przedmiotowej sprawie nie nastąpi dostawa towarów / świadczenie usługi ze względu na brak skonkretyzowanego przedmiotu zamówienia.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie więc ze „Słownikiem języka Polskiego PWN” zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usług, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie. Stosownie do powyższego, zaliczka, jak również przedpłata jako zapłata na poczet przyszłej należności musi być powiązana z konkretną transakcją.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego dokonana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z wymianą na punkty nie będzie związana z nabyciem określonego towaru lub usługi. Punkty te mają uprawniać klientów do nabycia dowolnych usług / towarów oferowanych przez Wnioskodawcę.

W konsekwencji, należy stwierdzić, iż wymiana na punkty nie będzie formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż przyszli kontrahenci nabywając przedmiotowe punkty wpłacają odpowiednią kwotę nie za z góry ustalony towar lub z góry ustaloną ilość tego towaru. Tym samym dokonana wpłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o VAT w momencie jej otrzymania. Zgodnie bowiem z tym przepisem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty ale tylko w przypadku, gdy przedmiotowe wpłaty stanowią część należności za dostawę konkretnego towaru lub świadczenia konkretnej usługi. Dopiero w momencie realizacji punktów, tj. w momencie dostawy usług, pojawi się obowiązek podatkowy w zakresie czynności dostawy towaru / świadczenia usługi na rzecz podmiotu, który finalnie jest dysponentem tych punktów.

W związku z powyższym, Wnioskodawca uważa, że wpłacenie pieniędzy za punkty nie należy traktować jako zaliczki (punkty nie są towarem) zgodnie z rozumieniem art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

W myśl art . 29 ust . 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art . 30-32, art. -119 oraz art . 120 ust . 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszono o kwotę należnego podatku.

Wymiana na punkty nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonym przez przepis art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Punkty stanowią rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do zapłaty za świadczenie, a więc do otrzymania w oznaczonym terminie określonego towaru lub usługi i dlatego – jak stwierdzono powyżej – nie mieści się on w dyspozycji przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Punkty, jakie klienci będą otrzymywać po dokonaniu stosownych płatności na konto Spółki, nie mieszczą się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu. Spełniają one funkcję środka płatniczego uprawniającego do zapłaty za określone towary / usługi oferowane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem strony internetowej. Punkty stanowią jedynie rodzaj pieniądza (innego niż pieniądz ekwiwalentu wartości), upoważniającego do odbioru świadczenia, a więc do zakupu określonych usług / towarów. Punkty nie są więc towarem, lecz jedynie ekwiwalentem uprawniającym do zakupu usług / towarów. Zastępują one środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wymiana na punkty następuje w zamian za dokonania wpłaty środków pieniężnych na rzecz Spółki. Jednocześnie zapłata pieniędzy w zamian za punkty nie stanowi usługi, bowiem brak wpłaty za ekwiwalent. W konsekwencji, czynności odpłatnego przekazania ww. punktów nabywcom nie można utożsamiać z dostawą towarów / świadczeniem usług podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Aby więc można było mówić o czynności opodatkowanej VAT, musi zaistnieć transakcja, przedmiotem której jest konkretny towar bądź konkretna, określona usługa. W przypadku Spółki nastąpi wydanie punktów będących jedynie tzw. znakiem legitymacyjnym uprawniającym do zapłaty u emitenta za towary / usługi, które zostaną wydane w przyszłości. Otrzymanie zapłaty za punkty nie jest zaliczką, przedpłatą, ani inną formą zapłaty za nieskonkretyzowany na etapie wydania punktu towar czy usługę.

Nie jest nawet pewne, czy klient skorzysta z przysługującego mu prawa, tzn. czy nastąpi realizacja punktów, a zatem wydanie towaru czy też świadczenie usług. Dlatego też, Wnioskodawca uważa, iż wymianę na punkty nie można utożsamiać z czynnością dostawy towarów czy też świadczeniem usług podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Punkty stanowią bowiem jedynie rodzaj środka pieniężnego, upoważniającego do odbioru świadczenia. Zatem Spółka uważa, że obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie dopiero w momencie realizacji prawa wynikającego z posiadanych punktów, czyli w momencie ich wymiany na usługi / towar i dopiero wtedy Spółka będzie miała obowiązek rozpoznania obrotu dla celów podatku VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do opodatkowania kwoty należności (w momencie jej otrzymania) wpłaconej przez klienta w związku z wymianą na punkty, gdyż przedmiotowa zapłata mająca miejsce przed dostawą towaru / świadczeniem usługi, nie spełnia w całej rozciągłości definicji przedpłaty. Przyszła dostawa nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określona – nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość zamówionego towaru, jak i cena towaru.

Z powyższym stanowiskiem zgadza się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2011r. (IBPP2/443-717/11/WN), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. (ILPP2/443-1543/11-4/MN), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 21 lutego 2011 r. (IPPP1/443-149/11-2/AW).

TSUE w wyroku z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie C-270/09 MacDonald Resorts, orzekł, ze rzeczywistą usługą jest dopiero usługa, którą klient nabywa w zamian za punkty (a nie sprzedaż punktów podatnikowi). A zatem dopiero w tym momencie powinien być wymagalny podatek.

Spór dotyczył spółki świadczącej członkom założonego przez siebie klubu usługi w zakresie korzystania z nieruchomości (tzw. „timesharing”) w zamian za punkty. Członkowie klubu, mogli nabywać specjalne punkty, które następnie mogły być wymieniane za usługi w zakresie korzystania z nieruchomości w różnych krajach. Zdaniem TSUE, w takim przypadku tj. sprzedaży punktów, mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług opodatkowanym VAT. Jednak wynagrodzeniem podatnika są w tym przypadku punkty (wcześniej nabyte przez klienta) przekazywane w zamian za prawo do korzystania z nieruchomości. W ocenie Trybunału do takich usług będą miały zastosowanie szczególne procedury w zakresie rozliczenia podatku VAT. TSUE orzekł, że świadczenie usług przez przedsiębiorcę takiego program „opcji” należy klasyfikować w chwili, w jakiej klient uczestniczący w takim systemie przekształca nabyte pierwotnie prawa w usługę zaoferowaną przez tego przedsiębiorcę.

Reasumując należy stwierdzić, iż sama wymiana pieniędzy na punkty nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzyma w związku z odpłatnym przekazaniem tych punktów swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *