Interpretacja indywidualna; sygnatura: IPPP2-443-719-12-2-KOM

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; Sygnatura: IPPP2/443-719/12-2/KOM; Data: 2012.09.20; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Temat: Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Kasy rejestrujące –> Kasy rejestrujące
Słowa kluczowe: kasa rejestrująca; obowiązek ewidencyjny; osoby fizyczne; sprzedaż; sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju

Istota interpretacji

obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez podmiot zagraniczny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2012 r. (data wpływu 30 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka za pośrednictwem sklepu internetowego na stronach WWW prowadzi sprzedaż na rzecz klientów w wielu krajach, w tym również klientów w Polsce. Spółka prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową towarów głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, będących podatnikami podatku VAT dokonywana jest sporadycznie. W takim przypadku Spółka rozpoznaje wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w kraju wysyłki towarów.

W związku z dokonywaniem sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o VAT, Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny i rozlicza podatek VAT z tytułu transakcji zawartych z polskimi klientami. Proces przeprowadzania rozliczeń z tytułu VAT (sporządzania i składania deklaracji VAT), zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy VAT, został zlecony polskiemu podmiotowi zewnętrznemu.

Polscy klienci, korzystając ze strony internetowej Spółki, zamawiają produkty, w tym między innymi: sprzęt elektroniczny, odzież, obuwie, akcesoria, wyposażenie domu, książki, płyty, zabawki itd. Zapłata za zamówione towary dokonywana jest za pomocą kart kredytowych. Towary sprzedawane polskim klientom są im dostarczane przesyłką kurierską bezpośrednio z magazynów Spółki zlokalizowanych poza granicami Polski, na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej (Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii).

Spółka nie posiada w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności, a w szczególności nie posiada w Polsce żadnych lokali, magazynów, pracowników, biura handlowego, punktu detalicznego ani żadnej innej infrastruktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, jako podmiot nieposiadający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, dokonujący sprzedaży wysyłkowej, ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych zamieszkałych w Polsce?

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż na rzecz polskich klientów dokonywana przez Spółkę, na zasadach opisanych w stanie faktycznym, jako sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 1. ustawy o VAT podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Definicja sprzedaży zawarta w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT wskazuje, że pod pojęciem „sprzedaży” należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego jednoznacznie wynika, że Spółka nie dokonuje sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o VAT. W szczególności dokonywana przez Spółkę sprzedaż nie stanowi „odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju”, ponieważ towary zakupione przez polskich klientów za pośrednictwem sklepu na stronie internetowej są każdorazowo wysyłane i transportowane do Polski przez Spółkę, lub na jej rzecz, z innych niż Polska, krajów członkowskich Unii Europejskiej. Spółka prowadzi bowiem działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyłącznie poprzez sieć internet oraz nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Ponadto, przedmiotem niniejszego wniosku jest sprzedaż dokonywana przez Spółkę na rzecz podmiotów nieposiadających obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W związku z tym, sprzedaż dokonywaną przez Spółkę należy traktować nie jako sprzedaż rozumianą w oparciu o art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, ale jako sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT.

Art. 2 pkt 24 ustawy o VAT precyzuje, że pod pojęciem sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru.

Warunkiem uznania danej dostawy za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju jest jej dokonanie na rzecz:

  • podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub
  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT.

Działalność Spółki polega na odpłatnej dostawie towarów na terytorium Polski z innych niż Polska krajów członkowskich Unii Europejskiej, dokonywanej na rzecz podmiotów nieposiadających obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (tj. głównie osób fizycznych). Zgodnie z powyższym, działalność ta spełnia wymogi definicji z art. 2 pkt 24 ustawy o VAT i stanowi tym samym sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.

Ustawowa definicja pojęcia „sprzedaż” obejmuje swym zakresem znaczeniowym wyłącznie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. „Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju” nie mieści się tym samym w jej zakresie.

Z uwagi na fakt, że nabywcy towarów Spółki nie rozliczają VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, Spółka jest zarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Nie wpływa to na umiejscowienie całego procesu sprzedaży poza Polską. Z uwagi na powyższe, sprzedaż wysyłkowa realizowana przez Spółkę jest traktowana dla celów rozliczeń podatkowych, jak dostawa dokonana na terytorium kraju.

W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160.000 zł.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 (tj. terytorium Polski), pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru.

Zauważyć przy tym należy, że co prawda sprzedaż taką uznaje się jako dokonaną na terytorium kraju po przekroczeniu progu, ale wyłącznie dla celów rozliczania podatku VAT, natomiast art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie ma w tym miejscu zastosowania, bowiem, odnosi się on do sprzedaży na terytorium kraju, a nie sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

W związku z powyższym uznać należy, że sprzedaż wysyłkowa na terenie kraju nie podlega regulacji art. 111 ust 1 ustawy o VAT.

Ponadto, w ocenie Spółki, obowiązek realizowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących odnosi się wyłącznie do podatników realizujących sprzedaż fizycznie na terytorium Polski. Z przepisu art. 111 ust. 3a ustawy o VAT wynika, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

  • dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
  • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
  • zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Bezspornym jest fakt, że czynności te mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku umiejscowienia kasy fiskalnej na terytorium kraju. Zatem w ocenie Spółki, obowiązek ewidencjonowania sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych przy zastosowaniu kas rejestrujących nie ma zastosowania w przypadku przedstawionego stanu faktycznego, gdyż Spółka dostarcza towary klientom w Polsce w ramach sprzedaży wysyłkowej z zagranicy i nie jest w żaden sposób fizycznie obecna w Polsce.

Sprzedaż towarów dokonywana jest z zagranicy i tam zlokalizowana jest cała infrastruktura związana z działalnością Spółki. Kasy rejestrujące powinny być instalowane w miejscu faktycznej realizacji sprzedaży, więc w tym wypadku nie jest możliwe prowadzenie przez Spółkę ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zlokalizowanej w Polsce.

Należy podkreślić także, iż stanowisko Spółki jest zgodne z jednolitą linią interpretacyjną w zakresie obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dn. 16 września 2011 roku (sygn. IPPP2/443-709/11-4/MM), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2008 r.(sygn. akt IPPP1- 443-986/08-4/JB), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2009 r. (sygn. akt IPPP2/443-725/09-2/IK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 nr 177, poz. 1054), zwanej dalej „ustawą o VAT”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl art. 2 pkt 24 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem, że dostawa jest dokonywana na rzecz:

  • podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub
  • innego niż wymieniony w lit. a podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Spółka jest podmiotem nieposiadającym siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju (w szczególności nie posiada w Polsce żadnych lokali, magazynów, pracowników, biura handlowego, punktu detalicznego ani żadnej innej infrastruktury). Spółka posiada swoją siedzibę w Niemczech. Za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów na rzecz klientów (głównie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) w wielu krajach, w tym również klientów w Polsce.

Polscy klienci, korzystając ze strony internetowej Spółki, zamawiają produkty, w tym między innymi: sprzęt elektroniczny, odzież, obuwie, akcesoria, wyposażenie domu, książki, płyty, zabawki itd. Zapłata za zamówione towary dokonywana jest za pomocą kart kredytowych. Towary sprzedawane polskim klientom są im dostarczane przesyłką kurierską bezpośrednio z magazynów Spółki zlokalizowanych poza granicami Polski, na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej (Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii). W związku z dokonywaniem sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o VAT, Spółka jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT czynny i rozlicza podatek VAT z tytułu transakcji zawartych z polskimi klientami. Proces przeprowadzania rozliczeń z tytułu VAT (sporządzania i składania deklaracji VAT), zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy VAT, został zlecony polskiemu podmiotowi zewnętrznemu.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż dokonywane przez Spółkę dostawy towarów opisane we wniosku należy uznać, zgodnie z art. 2 pkt 24 ustawy o VAT za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju w rozumieniu tego przepisu, bowiem spełnione są wszystkie przesłanki uregulowane w tym przepisie tj. dostawa jest dokonana przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary będące przedmiotem dostawy są w związku z tą dostawą transportowane przez tego podatnika z terytorium innego niż Polska państwa UE (Niemcy) na terytorium Polski (kraju), dostawa jest dokonywana na rzecz podmiotu (np. osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem), który nie jest z tego tytułu zobowiązany do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Odnosząc się do obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wskazać należy, iż zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT, pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak wskazano powyżej, dokonywaną przez Spółkę dostawę towarów należy uznać za sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju, w myśl regulacji art. 2 pkt 24 ustawy o VAT.

W opinii tut. Organu podatkowego zakres znaczeniowy definicji „sprzedaży” uregulowanej w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT nie obejmuje swoim zasięgiem „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju”, bowiem dokonywane przez Spółkę dostawy nie stanowią „odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju”, z uwagi na fakt, iż towary Wnioskodawca transportuje każdorazowo z terytorium innego państwa UE niż Polska. Ponadto, co istotne w przedmiotowej sprawie, Spółka nie zatrudnia pracowników na terytorium Polski ani nie utrzymuje w Polsce magazynu czy też placówki handlowej. Cała sprzedaż realizowana jest z Niemiec.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca nie będzie podlegał obowiązkowi ewidencjonowania dokonywanej dostawy przy zastosowaniu kasy rejestrującej, bowiem dokonywana przez niego sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju nie podlega ewidencji za pomocą takiej kasy.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za uznaniem braku ewidencjonowania dokonywanych dostaw towarów za pomocą kasy rejestrującej jest przepis art. 111 ust. 3a ustawy o VAT. Z treści pkt 2, 3 i 4 tego artykułu wynika, iż podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy; udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów; zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Dlatego też należy się zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż czynności te mogą być dokonywane wyłącznie w sytuacji, gdy kasa fiskalna znajduje się na terytorium kraju. Natomiast Spółka nie jest fizycznie obecna w Polsce, a sprzedaż towarów dokonywana jest z zagranicy. Nie jest więc możliwe prowadzenie przez Spółkę ewidencji za pomocą kasy rejestrującej zlokalizowanej w Polsce.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *