Interpretacja indywidualna; sygnatura: IPTPB1-415-378-11-3-MD

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; Sygnatura: IPTPB1/415-378/11-3/MD; Data: 2012.03.06; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zryczałtowany podatek dochodowy –> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Słowa kluczowe: opłata; pełnomocnictwo; poczta; przychód; ryczałt ewidencjonowany; sprzedaż wysyłkowa; usługi pocztowe

Istota interpretacji

Jeżeli w opisie aukcji internetowych Wnioskodawczyni poinformuje klienta, że kupując u Niej zawiera umowę pełnomocnictwa na wysyłkę, wówczas nadanie takiej przesyłki na mocy udzielonego pełnomocnictwa jest dokonywane przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz klienta. Czy w opisanej sytuacji, środki przekazane przez kupującego na zawarcie umowy w ramach pełnomocnictwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2011 r. (data wpływu 27 grudnia 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 stycznia 2012 r. (data wpływu 5 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W dniu 5 stycznia 2012 r. do tut. Organu wpłynęło pismo z dnia 2 stycznia 2012 r., w którym Wnioskodawczyni przesłała podpisany wniosek o wydanie ww. interpretacji indywidualnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym, polegającą na sprzedaży wysyłkowej towarów na aukcjach internetowych. Po sprzedaniu towaru na aukcji, niezbędna jest wysyłka tych przedmiotów za pośrednictwem Poczty. W opisie aukcji, w regulaminie zakupów, w zakładce „O mnie” Wnioskodawczyni informuje klientów, iż kupując na Jej aukcji klient zawiera umowę pełnomocnictwa na wysyłkę zakupionych towarów następującej treści: „Kupując na naszych aukcjach, udzielasz sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z Pocztą, w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pełnomocnictwo to służy zminimalizowaniu kosztów przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego.”

Zgodnie z umową, kupujący przekazuje Wnioskodawczyni pieniądze (na rachunek bankowy), aby w jego imieniu i na jego rachunek mogła skutecznie zawrzeć umowę z Pocztą i opłacić należności względem Poczty.

Oferując dany towar w internecie Wnioskodawczyni podaje jego cenę i koszt przesyłki, który z góry potrafi przewidzieć, znając wagę danych przedmiotów.

Kwota otrzymana od kupującego w związku z przesyłką stanowi równowartość opłaty pocztowej za przesyłkę oraz koszty opakowania przedmiotów. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat za udzielone Wnioskodawczyni pełnomocnictwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jeżeli w opisie aukcji internetowych Wnioskodawczyni poinformuje klienta, że kupując u Niej zawiera umowę pełnomocnictwa na wysyłkę, wówczas nadanie takiej przesyłki na mocy udzielonego pełnomocnictwa jest dokonywane przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz klienta. Czy w opisanej sytuacji, środki przekazane przez kupującego na zawarcie umowy w ramach pełnomocnictwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zawierając umowę z Pocztą w imieniu kupującego, kwoty przekazane przez kupującego na uiszczenie zobowiązań wobec Poczty nie będą stanowić dla Niej przychodu podlegającego opodatkowaniu. Kwota przekazana przez kupującego nie jest obrotem, gdyż nie jest w jakiejkolwiek postaci wynagrodzeniem za zakupiony towar i pieniądze te nie są przekazywane Wnioskodawczyni na własność. Wynagrodzenie Wnioskodawczyni jest zawarte w cenie towaru. W tym przypadku kwota przekazana na pokrycie długu kupującego względem Poczty nie jest świadczeniem należnym Wnioskodawczyni, ale świadczeniem należnym Poczcie, wobec której Wnioskodawczyni występować będzie tylko jako pełnomocnik kupującego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie nie powstaje przychód w rozumieniu ww. przepisów, gdyż kwoty otrzymane od kupującego nie są kwotami należnymi Wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży towarów. Wnioskodawczyni, działając jako pełnomocnik zobowiązana jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego w zamian za świadczone usługi pocztowe.

Należy jednak podkreślić, iż warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest działanie przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego pełnomocnictwa, bowiem tylko w takiej sytuacji stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Jak wynika z przepisów art. 95 do art. 109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby – mocodawcy – na mocy którego inna osoba – pełnomocnik – staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Z uwagi na powyższe, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa należy uznać, iż w sytuacji opisanej przez Wnioskodawczynię nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zatem, środki pieniężne, które będą wpływać na rachunek Wnioskodawczyni w związku ze zobowiązaniem do wykonania polecenia mocodawcy, tj. kwoty, które Wnioskodawczyni zobowiązana jest przekazać wskazanemu przez mocodawcę podmiotowi, nie będą zwiększały podstawy opodatkowania, jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *