Interpretacja indywidualna; sygnatura: ITPB1-415-168-11-MR

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna; Sygnatura: ITPB1/415-168/11/MR; Data: 2011.05.10; Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów –> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
Słowa kluczowe: działalność handlowa; sklep internetowy

Istota interpretacji:

Czy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polegająca na sprzedaży wirtualnych postaci jest działalnością handlową czy usługową? Czy do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego Wnioskodawca może zastosować formę opodatkowania wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i do rozliczenia zastosować 3% stawkę ryczałtu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2011 r. (data wpływu 16 lutego 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w dniu 1 lutego 2011 r. rozpoczął działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wirtualnych postaci i atrybutów poprzez portale internetowe. Sprzedawane przez Wnioskodawcę „postacie” są w dalszym etapie wykorzystywane przez użytkowników sieciowych gier komputerowych. Odbiorcami wirtualnych postaci są zarówno odbiorcy krajowi jak i zagraniczni, którzy skupują produkty celem ulepszenia własnych postaci w grze. Po finalizacji transakcji sprzedaży następuje wpłata za przedmiot bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub poprzez internetowe systemy płatnicze. Następnie poprzez sieć internetową następuje dostarczenie postaci do gry kupującemu. Brak jest w tym przypadku fizycznej finalizacji transakcji gdzie po zapłacie następuje wysyłka towaru na adres klienta i jego odbiór osobisty. Zakupu ww. przedmiotów Wnioskodawca dokonuje również poprzez sieć internetową (wirtualnie). Potwierdzeniem zawarcia transakcji jest jedynie dowód zapłaty (wypływ środków z rachunku bankowego Wnioskodawcy) kontrahentowi za zakupiony wirtualny przedmiot. Działalność, którą Wnioskodawca wykonuje została zarejestrowana pod symbolem PKD 47.91.Z czyli sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. W związku z tym Wnioskodawca wybrał zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polegająca na sprzedaży wirtualnych postaci jest działalnością handlową czy usługową… Czy do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego Wnioskodawca może zastosować formę opodatkowania wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i do rozliczenia zastosować 3% stawkę ryczałtu?

Zdaniem Wnioskodawcy, rodzaj działalności jaką prowadzi jest działalnością handlową i może uzyskane przychody z tego tytułu opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg 3% stawki podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., „działalność usługowa” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. nr 207, poz. 1293 i nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Działalnością usługową w zakresie handlu jest z kolei – jak wynika z art. 4 ust. 1 pkt 3 tej ustawy – sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa przetworzone, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wirtualnych postaci oraz atrybutów do sieciowych gier komputerowych za pośrednictwem portalu internetowego. Przedmioty te zakupuje poprzez Internet od innych kontrahentów. Działalność ta została sklasyfikowana według PKD pod symbolem 47.91.Z (sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet).

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionych uprzednio przedmiotów – wirtualnych postaci oraz atrybutów – to należy uznać, iż przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która przy spełnieniu wszystkich pozostałych ustawowych warunków może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania, że przychody z działalności wykonywanej przez podatnika uzyskane zostały z działalności usługowej bądź z działalności usługowej w zakresie handlu – każdorazowo spoczywa na podatniku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

źródło: http://sip.mf.gov.pl

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *