Interpretacje podatkowe

Szukaj

Tutaj znajdziesz interpretacje podatkowe związane z prowadzeniem sklepu internetowego:

Interpretacja podatkowa
Istota interpretacji

Stwierdzić należy, iż przychodem z z tytułu umieszczania legalnych plików reklamowych na serwer F jest kwota jaką Wnioskodawca otrzymana od firm afiliacyjnych. Wnioskodawca kwoty wypłacane użytkownikom lub użytkownikom premium może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy

Sama wymiana pieniędzy na punkty nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzyma w związku z odpłatnym przekazaniem tych punktów swoim klientom nie stanowią zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy o VAT. 

Jaka stawka podatkowa ryczałtu powinna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki? – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów 

Korekta obrotu i podatku należnego w związku ze zwrotem towaru dokonywanego przez klienta nie posiadającego oryginału paragonu – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty obrotu i podatku należnego w związku ze zwrotem towaru dokonywanego przez klienta nie posiadającego oryginału paragonu

Obowiązek ewidencjonowania obrotów sklepu internetowego za pomocą kasy rejestrującej – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku rejestrowania sprzedaży dokonywanej w ramach sklepu internetowego przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży towarów polskim konsumentom za pośrednictwem sklepu internetowego i wysyłane z terytorium Polski stanowią „dochody osiągnięte na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej”? i w związku z tym czy Wnioskodawca będzie podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Czy Wnioskodawca byłby zobowiązany jako płatnik do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od przychodów osiąganych przez muzyków – obywateli niemieckich – z tytułu sprzedaży licencji za pośrednictwem swojego sklepu internetowego?

Czy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polegająca na sprzedaży wirtualnych postaci jest działalnością handlową czy usługową? Czy do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego Wnioskodawca może zastosować formę opodatkowania wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i do rozliczenia zastosować 3% stawkę ryczałtu?

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT od realizowanej sprzedaży wysyłkowej – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla realizowanej sprzedaży wysyłkowej

Jaka stawkę podatku winna Pani zastosować, fakturując bądź nabijając na kasę fiskalną usługę wysyłki książek, 5% czy 23%? – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku właściwej do wysyłki książki

Nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług opłata pocztowa w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłaty pocztowej w przypadku posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych w imieniu i na rachunek kupującego

Jaka stawka podatkowa ryczałtu powinna mieć zastosowanie do kosztów wysyłki? – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Jeżeli w opisie aukcji internetowych Wnioskodawczyni poinformuje klienta, że kupując u Niej zawiera umowę pełnomocnictwa na wysyłkę, wówczas nadanie takiej przesyłki na mocy udzielonego pełnomocnictwa jest dokonywane przez Wnioskodawczynię w imieniu i na rzecz klienta. Czy w opisanej sytuacji, środki przekazane przez kupującego na zawarcie umowy w ramach pełnomocnictwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniem zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Miejsce dostaw towarów dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie ustalenia miejsca dostaw towarów dokonywanej w ramach sprzedaży wysyłkowej

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez podmiot zagraniczny – udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przy zastosowaniu kasy rejestrującej