Prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z koniecznością podejmowania wielu dodatkowych czynności, o których nie zawsze zdaje sobie sprawę przedsiębiorca, decydujący się na prowadzenie e-biznesu. Należy do nich między innymi windykacja zaległych należności od niesumiennych klientów. Powstaje wiele pytań – od czego zacząć, jaki sposób jest najefektywniejszy, jaki najtańszy i czy w ogóle warto podejmować się windykacja należności. O tym będzie mowa w niniejszym wpisie.

Jak najlepiej wezwać klienta do zapłaty

Zaczynając od początku – wykonaliśmy usługę, sprzedaliśmy towar i wystawiliśmy fakturę lub paragon. Termin płatności za już minął, a my wciąż nie otrzymujemy zapłaty. Zwykle w takiej sytuacji sprzedawca internetowy próbuje nawiązać kontakt z klientem.

Jaki sposób kontaktu najlepiej wybrać – telefon, mail, faks a może wezwanie pisemne przesłane tradycyjną pocztą? Z punktu widzenia ewentualnego procesu sądowego zdecydowanie najlepszym będzie wezwanie w formie pisemnej wysłane listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Choć z punktu widzenia ekonomicznego najlepiej zacząć od wezwania drogą mailową – jest ono najtańsze i zawsze pozostaje ślad po wezwaniu.

Oczywiście, możemy założyć, że nasz kontrahent po prostu zapomniał terminowo uregulować należność i po naszej ingerencji telefonicznej dokona zapłaty, a zatem droga sądowa nie będzie konieczna. Tego oczywiście życzymy każdemu sprzedawcy, niemniej musimy liczyć się z możliwością, iż nawet po naszym przypomnieniu kontrahent nie dokona zapłaty – dlatego warto już od samego początku dokonywać czynności mając na uwadze późniejszy ewentualny proces.

Droga sądowa – ostateczność, czy po prostu najskuteczniejsza droga windykacji?

Gdy kolejne upomnienia nie przynoszą rezultatu, to najlepszym sposobem dochodzenia należności będzie wystąpienie na drogę sądową. Czasami już samo pismo z sądu z odpisem pozwu powoduje, iż nierzetelny klient reguluje swoje zobowiązanie.

Złożenie pozwu spowoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia, który w przypadku roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata. Uzyskanie korzystnego orzeczenia powoduje natomiast, że sprzedawca może dochodzić swojego roszczenia przez co najmniej 10 lat (termin ten w razie kolejnego wszczęcia egzekucji ulega ponownemu przedłużeniu o kolejne 10 lat).

Idziemy do sądu, od czego trzeba zacząć

Przygotowanie pozwu do sądu nie jest co prawda rzeczą prostą i zalecamy powierzenie tego zadania profesjonaliście, ale można również samemu spróbować sił – poniżej w skrócie opiszemy kolejne czynności, które należy wykonać.

Po pierwsze – konieczne jest ustalenie właściwego sądu, przed który wniesiemy pozew. Generalną zasadą jest, że wnosi się go przed sąd właściwy ze względu na adres zamieszkania bądź siedzibę pozwanego (w wypadku konsumentów będzie to praktycznie zasada, natomiast w przypadku przedsiębiorców można się posiłkować np. miejscem wykonania umowy, czy też siedzibą przedsiębiorstwa).

Ponadto, od pozwu musimy uiścić opłatę sądową, która jest zależna od wartości dochodzonego roszczenia i wynosi 5%. Wyjątkiem jest dochodzenie roszczenia w postępowaniu uproszczonym, które stosujemy do należności o łącznej wartości poniżej 10.000,- złotych, – tutaj stosujemy następujące opłaty dla roszczeń o wartości:

  • do 2.000,00 złotych – 30 złotych
  • od 2.000,01 złotych do 5.000,00 złotych – 100 złotych
  • od 5.000,01 złotych do 7.500,00 złotych – 250 złotych
  • od 7.500,01 złotych do 10.000,- złotych – 300 złotych

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy sądu, bądź w znakach sądowych, dostępnych w kasie sądu i naklejanych na oryginale pozwu kierowanym do sądu. W dalszej części pozostaje nam napisanie uzasadnienie pozwu, w którym powinniśmy wskazać dokładną wartość dochodzonego przez nas roszczenia, jego podstawę (np. umowa sprzedaży), oraz dowody na poparcie roszczenia (np. zamówienie, fakturę VAT, wezwanie, które kierowaliśmy do dłużnika przed wniesieniem sprawy do sądu, świadków).

Ważne! W przypadku postępowania uproszczonego pozew wnosi się na urzędowym formularzu, co ułatwia nam znacznie zadanie – gdyż w poszczególnych rubrykach wskazane jest co powinno znajdować się w treści pozwu.

Pozew złożony, co dalej

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wyda wyrok bądź na w postępowaniu uproszczonym na posiedzeniu niejawnym – nakaz zapłaty. Oba po uprawomocnieniu się, w dwa tygodnie od daty wydania bądź doręczenia, jeżeli druga strona nie wniesie sprzeciwu bądź apelacji, będą podstawą do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. Stwierdzenie prawomocności na wyroku bądź nakazie następuje po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności, która nadawana jest po złożeniu odpowiedniego wniosku i uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 6,- złotych.

Orzeczenie (wyrok lub nakaz) zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, z którym możemy się udać do komornika. Teraz pozostaje sprzedawcy monitorować działania komornika w procesie egzekwowania roszczenia od nierzetelnego klienta.

Co ważne, przedmiotem egzekucji są również poniesione przez nas koszty sądowe oraz koszty postępowania egzekucyjnego. Wybór komornika należy do wierzyciela, jednak najlepiej by był to komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika. W tym celu musimy skierować do komornika odpowiedni wniosek egzekucyjny w którym wskażemy z jakich składników majątku dłużnika komornik ma egzekwować przysługującą nam należność. Do wniosku egzekucyjnego należy załączyć oryginał wyroku bądź nakazu zapłaty.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest wolny od opłat, jednakże po wszczęciu postępowania egzekucyjnego komornik wezwie nas do uiszczenia zaliczki na wydatki, która jest uzależniona od wartości naszego roszczenia oraz sposobów egzekucji, które wskazaliśmy we wniosku, średnio jest to kwota 150 – 300 złotych. Po wyegzekwowaniu należności od dłużnika komornik dokona jej wpłaty na nasze konto wskazane we wniosku egzekucyjnym i umorzy postępowanie.

Windykacja należności, czy warto?

Windykacja należności to często długotrwały proces. Powyżej przedstawiona procedura, choć skomplikowana i żmudna, jest niewątpliwie najbardziej efektywna i co ważne pozwala na uniknięcie przedawnienia roszczenia, dzięki któremu dłużnik mógłby praktycznie uwolnić się od spełnienia zobowiązania.