W dniu 1 kwietnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 roku, zmieniające dotychczas obowiązujące rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania z dnia 28 listopada 2008 r.

Wśród zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem możemy wymienić przede wszystkim zmiany w warunkach używania kas, prowadzenia ewidencji za pomocą kas oraz informacji zawartych w dokumentach fiskalnych.

Zmianie uległ termin sporządzenia okresowego (miesięcznego) raportu, który obecnie powinien zostać sporządzony w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który sporządzamy raport miesięczny.

Zmiana właściwości US lub zmiana miejsca używania kasy

W nowym rozporządzeniu uregulowano szczegółowe kwestie dotyczące zgłoszenia zmian naczelnikowi urzędu skarbowego. W przypadku zmiany właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz zmiany miejsca używania kasy podatnik obowiązany jest:

 • w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę, zgłosić do właściwego (nowego) naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym w ewidencji kasy za pomocą zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.
 • dodatkowo wraz ze zmianą miejsca używania kasy konieczne jest również dokonanie zmiany w książce kasy oraz pamięci kasy (zmiana adresu punktu sprzedaży).

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym, wymiana pamięci kasy, kradzież lub siła wyższa – obowiązki sprzedawcy

W rozporządzeniu doprecyzowano procedurę postępowania w przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, wymianie pamięci kasy fiskalnej oraz utracie (oraz późniejszego odzyskania) kasy fiskalnej w wyniku kradzieży i działania siły wyższej. Poniżej wskazujemy czynności, które podatnik obowiązany jest podjąć w przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym, wymianie pamięci kasy fiskalnej oraz utracie (oraz późniejszego odzyskania) kasy fiskalnej w wyniku kradzieży i działania siły wyższej:

 1. wykonanie raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
 2. złożenie w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 3. złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
 4. dokonanie przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

Ewidencjonowanie sprzedaży / usług wg nowych przepisów

W nowym rozporządzeniu szczegółowo uregulowano też kwestie dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji za pomocą kasy. Poniżej przedstawiamy ewidencjonowanie sprzedaży / usług wg nowych przepisów:

 1. ewidencji podlega każda sprzedaż, również sprzedaż zwolniona z podatku,
 2. zaliczka (przedpłata) powinna zostać zaewidencjonowana w kasie w dacie otrzymania zaliczki,
 3. obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji dla uznanych reklamacji towarów lub usług, zwrotów towarów lub oczywistych pomyłek. 

Ważne!  – dotyczy obowiązku prowadzenie odrębnej ewidencji dla uznanych reklamacji towarów lub usług, zwrotów towarów lub oczywistych pomyłek – w przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności podatnik w pierwszej kolejności dokumentuje ten fakt w odrębnej ewidencji a następnie w celu określenia wysokości należnego podatku na jego podstawie dokonuje korekty wartości pochodzącej z raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego). Dodatkowo w przypadku oczywistej pomyłki do odrębnej ewidencji dołącza się oryginał paragonu fiskalnego natomiast w przypadku zwrotu towarów bądź uznania reklamacji prócz paragonu fiskalnego może być to również inny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży np. w przypadku transakcji bezgotówkowej wydruk z terminala.

Od kiedy obowiązują tak naprawdę nowe przepisy w zakresie kas fiskalnych?

Ważne! Choć rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku, w okresie 6 miesięcy od tej daty, czyli do dnia 30 września 2013 roku podatnicy mogą prowadzić ewidencję według dotychczasowych zasad.

Co powinien zawierać paragon fiskalny?

Ostatnią ważną zmianą wprowadzoną zmienionym rozporządzeniem są dodatkowe elementy, które powinien zawierać paragon fiskalny, obok elementów dotychczasowych, które pozostają niezmienione.

Zmiana paragonów fiskalnych – nowe elementy które powinien zawierać paragon fiskalny:

 1. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”
 2. wartość rabatów, narzutów jeżeli występują,
 3. NIP nabywcy (na jego żądanie) – zmiana ta umożliwia tworzenie za pomocą kasy fiskalnej tzw. uproszczonej faktury VAT (przypominamy, że może ona dokumentować usługę lub zakup o wartości nieprzekraczającej kwoty 450,- złotych lub 100,- EURO).

Przeczytaj także: Jak powinna wyglądać jednoznaczna identyfikacja towaru lub usługi na paragonie fiskalnym – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

 UWAGA! Choć rozporządzenie zmieniające wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 roku, wymóg zmiany paragonów fiskalnych, nie dotyczą podatników, których kasy, zakupione przed dniem 1 kwietnia 2013 roku, nie mają możliwości technicznych pozwalających na wprowadzenie powyższych zmian. Wówczas mogą oni ewidencjonować sprzedaż bądź usługę na dotychczasowych zasadach do momentu dokonania zmiany kasy fiskalnej. 

Podsumowanie

Jak widać zmiany są dość poważne i zalecamy sprawdzenie i dostosowanie stosowanych kas fiskalnych pod kątem nowo-wprowadzonych zmian.

Pełen tekst rozporządzenia wraz z załącznikami zawiera: zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy, 

 • zgłoszenie / aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy,
 • tabela – miejsce instalacji kas rejestrujących,
 • wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy,
 • protokół z czynności odczytania zawartości pamięci kasy rejestrującej.

Tekst rozporządzenia z załącznikami znajdziesz tutaj (kliknij w poniższy link):

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących >>

Możesz pobrać również same załączniki (kliknij w poniższy link):

Polecamy również najbardziej rozbudowany pakiet księgowości internetowej od naszego Partnera wFirma.pl w ramach którego otrzymasz odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze zmianami w kasach fiskalnych, a także pomoc w pozostałych problemach księgowych i to za naprawdę niewielkie pieniądze. Czasami warto skupić się na sprzedawaniu, a księgowość pozostawić specjalistom. Dowiedz się bezpłatnie więcej szczegółów tutaj:

530x170

Zmiany w kasach fiskalnych od 1 kwietnia 2013 r – ważne dla sprzedawców
2 votes, 5.00 avg. rating (97% score)

Zapisz się!

newsletter prawny

dla sprzedawcy

 

Otrzymasz porady prawne

i dowiesz się pierwszy

o zmianach w prawie