W niniejszym wpisie odpowiemy, czy i jakim sposób możliwe jest zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku należnego, w wypadku gdy konsument odstępuję od umowy i zwraca towar zakupiony w sklepie internetowym bez paragonu. Mamy do czynienia z taką sytuacją: klient zakupił towar sklepie internetowym i skorzystał  z ustawowego prawa odstąpienia od umowy przysługującego konsumentowi. Chce zwrócić towar, ale zgubił paragon.

Dla przypomnienia – prawo konsumenckie nakazuje przyjąć zwrot od klienta oraz odesłać mu pieniądze, jeśli klient jest w stanie udowodnić zakup dokonany w danym sklepie, nawet jeśli nie posiada paragonu ani faktury VAT. Oznacza to, że zwrot towaru bez paragony jest możliwy. Wszelkie zapisy sprzeczne z tą zasadą mogą zostać uznane za niedozwolone.

W rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK pod numerem 2685 mamy następujący wpis: „Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu”

Kwestia zwrotu towaru bez paragonu została poruszona w interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy jest możliwe w świetle ustawy o VAT zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywcę, gdy nie dysponuje on oryginałem paragonu fiskalnego?

Zdaniem wnioskodawcy, dopuszczalne jest dokonanie korekty kwoty należnej z tytułu sprzedaży towarów (obrotu) zaewidencjonowanej z zastosowaniem kasy rejestrującej o wartość zwróconych towarów również w wypadku, gdy nie posiada On oryginału paragonu fiskalnego wydanego nabywcy towarów. Wnioskodawca wskazał, że ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. nie uzależnia dopuszczalności pomniejszenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów i kwoty zwrócone z tytułu uznanych reklamacji od posiadania przez podatnika oryginału paragonu z kasy fiskalnej, potwierdzającego zakup towaru. W związku z powyższym można tę okoliczność udokumentować każdym dowodem potwierdzającym zwrot towarów.

Stanowisko to zostało uznane przez organ podatkowy za prawidłowe.

Organ podatkowy wskazał, że możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania m.in.: o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów i uznanych reklamacji może nastąpić pod warunkiem, że zwrot towaru lub reklamacja są prawnie dopuszczalne i zwroty te zostały udokumentowane. Obowiązkiem podatnika jest więc w rozumieniu tego przepisu odpowiednie udokumentowanie zwrotu wartości towaru w wyniku bądź odstąpienia od umowy sprzedaży, bądź to w wyniku uznania reklamacji (postępowanie w przypadku obniżenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów w wyniku ich reklamacji bądź też zwrotu winno być takie same).

Reasumując należy stwierdzić, iż przepisy ustawy nie uzależniają pomniejszenia obrotu o kwoty odpowiadające wartości zwróconych towarów i uznanych reklamacji, od posiadania przez podatnika oryginału paragonu fiskalnego, potwierdzającego zakup towaru lub usługi.

Organ podatkowy podkreślił także, że warunkiem dokonania korekty obrotu i kwoty podatku należnego jest potwierdzenie rozliczenia tej sprzedaży przez podatnika. Potwierdzenie tej okoliczności jest oczywiste w przypadku okazania przez nabywcę oryginału paragonu. W określonych sporadycznych sytuacjach w przypadku braku oryginału paragonu, dopuszczalne jest oparcie się na innych dowodach (np. dokumencie gwarancji, numerze seryjnym itp.). Taka korekta jest również dopuszczalna w sytuacji, gdy podatnik ma pewność, iż towar został przez niego sprzedany i jest w stanie, w sposób niebudzący wątpliwości fakt ten wykazać.

Uwagi praktyczne

Uwagi praktyczne przekazane przez organ podatkowy:

  • W celu więc ustalenia prawidłowej (rzeczywistej) podstawy opodatkowania w przypadku zwrotów towarów, należałoby prowadzić dodatkową, poza kasą rejestrującą, ewidencję (korekt), z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego przypisana do konkretnego paragonu. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale wskazane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego.
  • Mając na względzie brak szczegółowych uregulowań odnoszących się do sposobu korygowania obrotu ewidencjonowanego przy zastosowaniu kas rejestrujących stwierdzić należy, iż można przyjąć do sporządzania i rozliczenia deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług inną podstawę opodatkowania, niż wynika to z wydruku raportu fiskalnego. Jednak podstawą przysługującego uprawnienia do korekty sprzedaży i podatku należnego i podstawą prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT-7 jest rzeczywisty przebieg transakcji gospodarczej udokumentowany rzetelnymi dowodami i wynikający z zapisów zawartych w prowadzonych urządzeniach księgowych, z których dane za miesiąc rozliczeniowy obniżą łączną miesięczną sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej.
  • Zgromadzenie dowodów stanowiących dowód przeciwny do dowodu, jakim jest zapis z kasy rejestrującej (paragon fiskalny), przy uwzględnieniu wyjątkowego charakteru zdarzeń, może stanowić podstawę do skorygowania obrotu i kwot podatku należnego.

Podsumowanie

Powyższa interpretacja podatkowa wskazuje na możliwe sposoby dokonania korekty w wypadku zwrotu towaru bądź uznania reklamacji klienta i zwrotu pieniędzy. Warto pamiętać o tych możliwościach i nie utrudniać klientem zwrotu albo reklamacji towaru bez paragonu. Taki zapis w regulaminie to bardzo duże ryzyko wytoczenia sprawy o stosowanie klauzuli niedozwolonej.