Klauzule niedozwolone – tytuł niniejszego wpisu to jednocześnie treść art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz podstawa do uznania zapisu regulaminu sprzedaży za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Taki wniosek wynika z ostatniej decyzji Prezesa UOKiK (decyzja RŁO 14/2013).

Zapis regulaminu sprzedaży stanowiący praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów

Przedmiotem postępowania Prezesa UOKiK był zapis regulaminu sprzedaży stosowanego przez przedsiębiorcę o następującym brzmieniu:

„W sprawach nieobjętych Umowa zastosowanie maja ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.”

Zdaniem Prezesa UOKiK powyższy zapis jest informacją nierzetelną, niepełną, naruszającą dobre obyczaje, gdyż wprowadza konsumenta w błąd odnośnie przysługujących mu uprawnień, co może doprowadzić do sytuacji, iż konsument nie będzie dochodził swoich praw uregulowanych w innych ustawach niż k.c. i tym samym naruszającym art. 17 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W uzasadnieniu decyzji stwierdzono również, że prawo do pełnej informacji jest jednym z fundamentalnych praw każdego konsumenta. Zakwestionowane postanowienie jest co prawda w znacznej mierze prawdziwe, gdyż przepisy k.c. znajdują zastosowanie w przypadku umowy sprzedaży, jednakże zamieszczenie tego rodzaju stwierdzenia we wzorcu umów zawieranych z konsumentami, bez dodatkowych informacji odnoszących się do uprawnień przysługujących konsumentowi na podstawie przepisów szczególnych, może wprowadzać konsumentów w błąd (przykład osobna regulacja dotycząca niezgodności towaru z umową).

Podobne klauzule niedozwolone w rejestrze klauzul

Powyżej wskazane uzasadnienie odkrywa nieco rąbka tajemnicy w przypadku niektórych wpisów zawartych w rejestrze klauzul niedozwolonych UOKiK. Przykładowo pod numerem 3191 została zamieszczona następująca klauzula niedozwolona:

„W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego”

Jak widać postanowienie jest bardzo podobne do tego, które było przedmiotem postępowania przed UOKiK, co oznacza że również w tym wypadku uzasadnienie sądu mogło być bardzo podobne. Szkoda jedynie, że UOKiK nie odniósł się do kwestii nieważności postanowienia, która powinna mieć pierwszeństwo przed oceną danego postanowienia jako niedozwolonego.

Rada dla sprzedawców internetowych

Przy formułowaniu wszelakich wzorców umownych pozostaje każdemu przedsiębiorcy bardzo uważne formułowanie wszelkich zapisów, także tych które z pozoru wydają się niegroźne. W tym konkretnym przypadku została wydana decyzja zobowiązująca, ale podmiot którego dotyczy klauzule niedozwolone w rejestrze UOKiK z pewnością został obarczony kosztami procesu sięgającymi 1000-1500 zł. Z naszej strony zalecamy zarówno audyt regulaminu, jak i jego ciągły monitoring. Pozwoli to z pewnością uniknąć kłopotów związanych z prowadzeniem sklepu internetowego. Zachęcamy do korzystania z naszego bezpłatnego audytu: