Dzisiejszy wpis dedykujemy wszystkim sprzedawcom internetowym, którzy nie skorzystali jeszcze z naszego bezpłatnego audytu prawnego regulaminu sklepu internetowego pod kątem klauzul niedozwolonych. Piszemy nieco przekornie, ale takie działanie wydaje nam się najbardziej uzasadnione po kolejnej publikacji świeżej porcji klauzul niedozwolonych w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK.

Klauzule niedozwolone – never ending story

Wniosek po lekturze najnowszych wpisów w rejestrze jest jeden – sprzedawcy internetowy wciąż stosują w swoich regulaminach sklepów kilka podstawowych klauzul niedozwolonych. Posiadanie tych klauzul to nie tylko wymierne ryzyko finansowe związane z kosztami postępowania, ale przede wszystkim niechlubny wpis w publicznym rejestrze. Poniżej je omówimy i wskażemy dlaczego postanowienie te zostały uznane przez SOKiK za klauzule niedozwolone.

Top klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Poniżej wskażemy najczęstsze klauzule niedozwolone występujące w regulaminach sklepów oraz już wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Wybierzemy wpisy z ostatnich dwóch miesięcy, aczkolwiek każdy z nich lub bardzo podobny został już co najmniej kilkukrotnie wpisany do rejestru.

Klauzula niedozwolona dotycząca zwrotu towaru zakupionego przez internet

„Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku Dz. U.00.22.271 o ochronie praw konsumentów-Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, po uprzedniej informacji e-mailowej lub telefonicznej. Klient odsyła zakupiony towar w sklepie CraftShop na adres sklepu (UWAGA – adres sklepu jest inny od adresu firmy widniejącej na fakturze VAT)-przesyłka musi być dobrze zabezpieczona przed zniszczeniem przez kuriera, towar nie może być używany, a opakowanie musi pozostać całe, niezniszczone i kompletne, tylko w takiej sytuacji sklep CraftShop jest w stanie zwrócić Państwu całą kwotę wartości zamówionych przedmiotów. Jeśli opakowanie będzie zniszczone, to do ceny brutto danego produktu zostanie potrącone 10% wartości artykułu. Sklep CraftShop zwraca klientowi tylko kwotę równą wartości zamówionych produktów”

Niedozwolona ponieważ:

 • towar powinien być co prawda w stanie niezmienionym, aczkolwiek zmiana może być w zakresie zwykłego zarządu (nie można napisać, że towar nie może być używany),
 • nie można uzależniać zwrotu pieniędzy od odesłania całego, niezniszczonego i kompletnego opakowania (tutaj rodzi
  się ew. odpowiedzialność odszkodowawcza klienta),
 • nie można we wskazanym w postanowieniu wypadku potrącać określonej wartości towaru,
 • postanowienie stanowi jedynie o zwrocie wartości zamówionych towarów, natomiast nie wspomina nic o kosztach dostawy w pierwszą stronę.

 Klauzula niedozwolona dotycząca odpowiedzialności za przewoźnika

„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez pocztę Polską”

„Sprawdzanie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków”

Niedozwolona ponieważ:

 • sprzedawca może ponosić odpowiedzialność za przewoźnika na zasadzie winy w wyborze lub jak za pomocnika (w zależności od interpretacji przepisów) – oznacza to, że nie można wyłączyć odpowiedzialności sprzedawcy
 • sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową, jeżeli istniała ona w chwili wydania towaru klientowi

 Klauzula niedozwolona dotycząca odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru

„Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym”

Niedozwolona ponieważ:

 Klauzula niedozwolona dotycząca konieczności załączenia paragonu do zwracanego towaru

„Warunkiem zwrotu, lub reklamacji towaru jest posiadanie paragonu, lub faktury na dany towar i odesłanie ich do firmy „NEW FRESH Justyna Pakuła” wraz ze zwracanym (reklamowanym) towarem”

Niedozwolona ponieważ:

 Klauzula niedozwolona dotycząca błędów w opisie towarów

„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń”

Niedozwolona ponieważ:

 • sprzedawca jest obowiązany do podania rzetelnego opisu towaru zgodnego z rzeczywistością i odpowiada za błędy zawarte w tym opisie.

 Klauzula niedozwolona dotycząca właściwości sądu

„Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym Music Center s.c. strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia roztrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Music Center s.c.”

Niedozwolona ponieważ:

 • nie można narzucać konsumentowi właściwości sądu, który wedle ustawy nie jest miejscowo właściwy.

 Klauzula niedozwolona dotycząca akceptacji regulaminu

„Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin”

Niedozwolona ponieważ:

 • nie można „przypisać” konsumentowi akceptacji regulaminu poprzez zapis w regulaminie – doręczenie regulaminu i związanie nim konsumenta to kwestia faktyczna.

Jakie jest ryzyko posiadania klauzul niedozwolonych?

Przede wszystkim należy liczyć się z możliwością wytoczenia przez różne stowarzyszenia powództwa o uznanie danego postanowienia za niedozwolone. Koszt takiego postępowania to około 1000-1500 zł za jedną klauzulę, a należy mieć na uwadze że stowarzyszenia wytaczają zazwyczaj jednocześnie kilka powództw.

Innym zagrożeniem jest wszczęcie postępowanie przez Prezes UOKiK w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów – tutaj najbardziej bolesna może się okazać ewentualna kara finansowa w wysokości nawet do 10 % przychodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o niechlubnym wpisie w rejestrze klauzul niedozwolonych, który jest publicznie dostępny i po wpisaniu nazwy przedsiębiorcy łatwo można odszukać konkretny wpis.

Regulamin sklepu internetowego z klauzulami niedozwolonymi – jak tego uniknąć

Jak wspomnieliśmy na wstępie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego audytu prawnego regulaminu sklepu internetowego pod kątem klauzul niedozwolonych. Oczywiście możesz sam próbować sprawdzić swój regulamin – tutaj przydatna okaże się lektura rejestru klauzul niedozwolonych – pamiętaj, że powyżej wymieniliśmy jedynie najczęściej pojawiające się klauzule niedozwolone w regulaminach sklepów internetowych.

Dobrym rozwiązaniem może być również skorzystanie z usług profesjonalistów. Obecnie na rynku mamy bogatą ofertę dotycząca regulaminów sklepów internetowych- od wzorów regulaminów wraz z ochroną antyklauzulową, np. regulamin sklepu internetowego – wzór z praktycznymi objaśnieniami i 12-miesięczną ochroną antyklauzulową, do regulaminów dopasowanych z certyfikatem dbałości o prawa konsumenta, które oferuje np. serwis Prokonsumencki.pl.