Rejestr klauzul niedozwolonych

Numer wpisu: 3993
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Uchylamy się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie (…) lub za inne koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym”

Numer wpisu: 3976
Data wyroku: 2012-07-26
Joanna Wiśniewska – MW INVEST z siedzibą w Zabrzu
„Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich złożenia i w tym czasie Zamawiający zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym”

Numer wpisu: 3975
Data wyroku: 2012-08-30
Joanna Wiśniewska – MW INVEST z siedzibą w Zabrzu
„Towar nieodebrany w ciągu 14 dni od poinformowania Klienta o jego odbiorze, przechodzi do depozytu. Za depozyt pobierana jest opłata roczna w wysokości 5% wartości towaru”

Numer wpisu: 3967
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem paczki przez firmę przewozową”

Numer wpisu: 3966
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej/przewozowej protokołu szkody”

Numer wpisu: 3965
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Zastrzegamy sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie produktów”

Numer wpisu: 3964
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Mimo wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń”

Numer wpisu: 3963
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Chwilą wydania towaru jest (…) w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi (art. 544 § 1 Kodeksu Cywilnego)”

Numer wpisu: 3962
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie poprzez firmę przewozową. W tym czasie nie jest możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru”

Numer wpisu: 3960
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu”

Numer wpisu: 3959
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„W tym wypadku Nabywca powinien zwrócić koszty finansowe transakcji, koszty transportu i koszty magazynowania towaru”

Numer wpisu: 3958
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona (np. sprzęt jest sprawny) może zostać pobrana opłata za diagnostykę i ekspertyzę wg kosztów rzeczywistych”

Numer wpisu: 3956
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Kirczuk „AUDIO COMPONENTS AC” w Szczecinie
„Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 3936
Data wyroku: 2012-04-27
Wielkie Wina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Wielkie Wina Sp. z o.o.”

Numer wpisu: 3922
Data wyroku: 2012-07-19
Agencja Promocji JET Sp. z o.o.
„Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora”

Numer wpisu: 3921
Data wyroku: 2012-07-19
Agencja Promocji JET Sp. z o.o.
„Odpowiedzialność Organizatora/Zleceniodawcy wobec danego uczestnika nie przekroczy wartości nagrody przypadającej na tego Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu”

Numer wpisu: 3919
Data wyroku: 2012-07-31
Ewa Marzec – EwTrade Ewa Marzec
„Sądem właściwym dla wszelkich spraw spornych związanych z każdą działalnością portalu SklepKawa.pl jest sąd miejscowo właściwy według miejsca siedziby EwTrade Ewa Marzec”

Numer wpisu: 3917
Data wyroku: 2011-12-06
Jacek Krogulec – Jacek Krogulec Jacek z siedzibą w Opocznie
„Jeżeli nie jest możliwe polubowne załatwienie sporu właściwym miejscowo do rozpoznania sprawy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela sklepu LazienkoMANIA.pl”

Numer wpisu: 3905
Data wyroku: 2012-07-30
Sylwia Polender – FHU POLCOM z siedzibą w Szczecinie
„Towar nie odebrany w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz firmy FHU POLCOM”

Numer wpisu: 3904
Data wyroku: 2012-07-30
Sylwia Polender – FHU POLCOM z siedzibą w Szczecinie
„Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania”

Numer wpisu: 3897
Data wyroku: 2012-07-03
Marta Bilska
„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela”

Numer wpisu: 3870
Data wyroku: 2012-03-01
Artur Jerzy Turek
„Za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie APTEKI, APTEKA nie ponosi odpowiedzialności”

Numer wpisu: 3856
Data wyroku: 2012-04-27
Magdalena Strus
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Dekordia Magdalena Strus ul. Racławicka 30/85, 21-040 Świdnik”

Numer wpisu: 3849
Data wyroku: 2012-06-14
Marek Żurek – SPORT UNIWERSUM
„Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego”

Numer wpisu: 3848
Data wyroku: 2012-06-15
Mirosława Bajołek, Paweł Suśniak -„Luxmart” Spółka cywilna
„Reklamowany towar nie może być używany, w przeciwnym razie sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji”

Numer wpisu: 3847
Data wyroku: 2012-06-15
Mirosława Bajołek, Paweł Suśniak -„Luxmart” Spółka cywilna
„Koszty przesyłki nie są zwracane”

Numer wpisu: 3846
Data wyroku: 2012-06-15
Mirosława Bajołek, Paweł Suśniak -„Luxmart” Spółka cywilna
„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta”

Numer wpisu: 3845
Data wyroku: 2012-06-15
Mirosława Bajołek, Paweł Suśniak -„Luxmart” Spółka cywilna
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmę realizującą dostawę”

Numer wpisu: 3842
Data wyroku: 2012-06-15
Mirosława Bajołek, Paweł Suśniak -„Luxmart” Spółka cywilna
„Pieniądze zwracane są w ciagu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty opłat związanych z transferem środków ponosi kupujący”

Numer wpisu: 3841
Data wyroku: 2012-06-15
Mirosława Bajołek, Paweł Suśniak -„Luxmart” Spółka cywilna
„Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu należy kierować bezpośrednio do producenta – na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem”

Numer wpisu: 3823
Data wyroku: 2012-08-30
Agnieszka Piróg – PHU „AGA” w Dzierżoniowie
„Nie odpowiadamy za nagłe zmiany wzornictwa, wybarwień oraz wymiarów wprowadzone przez producentów oferowanych mebli”

Numer wpisu: 3811
Data wyroku: 2012-06-20
Rafał Łyszkowski
„5.8. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów na stronie i w związku z tym infomacje zawarte na naszej stronie nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń”

Numer wpisu: 3799
Data wyroku: 2012-06-20
Witold Wrzosek
„ZLECENIOBIORCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie doręczenie przesyłki, jeżeli […] c) zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zadeklarowaną”

Numer wpisu: 3798
Data wyroku: 2012-08-10
Agnieszka Białek
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane w opisach produktów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń”

Numer wpisu: 3784
Data wyroku: 2012-07-19
Ebookexpress Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
„Ebookexpress dokona zwrotu ceny produktu. Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi”

Numer wpisu: 3783
Data wyroku: 2012-07-19
Ebookexpress Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
„Ebookexpress Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 3781
Data wyroku: 2012-07-19
Ebookexpress Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
„Ebookexpress nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie”

Numer wpisu: 3776
Data wyroku: 2012-01-24
Krzysztof Krakiewicz – Lubelskie Centrum Nurkowe „Moana” z siedzibą w Lublinie
„GWARANCJA: Klient pokrywa koszty transportu produktu do sklepu i z powrotem”

Numer wpisu: 3774
Data wyroku: 2012-06-14
Karolina Blandzi-Maszycka
„Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji”

Numer wpisu: 3772
Data wyroku: 2012-05-24
Bogusław Trawka – Corvus-Internet enterprise z/s w Jasionce
„Klient nie jest uprawniony (…) do potrącenia swych należności w stosunku do Corvus-Internet enterprises”

Numer wpisu: 3767
Data wyroku: 2012-06-15
Adriana Krynicka
„Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela”

Numer wpisu: 3758
Data wyroku: 2012-06-04
„Kwitnąca” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Hipernet24 zastrzega sobie możliwość ograniczania asortymentu dla wybranych stref dostawy”

Numer wpisu: 3757
Data wyroku: 2012-06-04
„Kwitnąca” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Hipernet24 zastrzega sobie możliwość limitowania ilości zakupionych przez Państwa artykułów oznaczonych znacznikiem „super cena” ”

Numer wpisu: 3756
Data wyroku: 2012-06-15
SI Książki.pl sp. z o.o. w Ożarowie Mazowieckim
„Amazonka.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zamówień przez Pocztę Polską lub firmę kurierską”

Numer wpisu: 3754
Data wyroku: 2012-07-25
Katarzyna Płaza – F.H.U. Kaszmir Katarzyna Płaza z siedzibą w miejscowości Skopanie
„W przypadku zwrotu lub wymiany towaru nie zwracamy kosztów przesyłki (nie dotyczy reklamacji)”

Numer wpisu: 3741
Data wyroku: 2012-07-19
Mariusz Dobosz – „MindNet Mariusz Dobosz” z siedzibą w Gliwicach
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest Sąd najbliższy dla siedziby firmy MindNet”

Numer wpisu: 3740
Data wyroku: 2012-05-30
Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Sklep Internetowy duka.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.dukapolska.com”

Numer wpisu: 3739
Data wyroku: 2012-05-30
Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Duka Polska Sp. z o.o.”

Numer wpisu: 3737
Data wyroku: 2012-05-30
Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Sklep Internetowy duka.com nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Firmę Kurierską”

Numer wpisu: 3734
Data wyroku: 2012-06-29
Rafał Pajek
„Odesłany towar (…) musi zawierać wszystkie elementy, z którymi był dostarczony (w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie, bez śladów transportu, dodatkowych naklejek itp.)”

Numer wpisu: 3729
Data wyroku: 2012-06-05
Apollo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Rzeszowie
„W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 3719
Data wyroku: 2012-07-10
Ziko Apteki Sp. z o.o. w Krakowie
„ZIKO APTEKI Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym Regulaminie, które zaczną obowiązywać od dnia publikacji na stronie internetowej e.zikoapteka.pl”

Numer wpisu: 3718
Data wyroku: 2012-07-10
Ziko Apteki Sp. z o.o. w Krakowie
„Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach”

Numer wpisu: 3717
Data wyroku: 2012-07-10
Ziko Apteki Sp. z o.o. w Krakowie
„Spółka ZIKO APTEKI Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie (prezentacji) produktów”

Numer wpisu: 3716
Data wyroku: 2012-07-03
Ziko Apteki Sp. z o.o. w Krakowie
„ZIKO APTEKI Spółka z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia, które zaginęły lub zostały uszkodzone w trakcie doręczenia z winy osób trzecich”

Numer wpisu: 3704
Data wyroku: 2012-06-26
Wine Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi
„(…) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Łodzi, właściwy dla właściciela sklepu internetowego”

Numer wpisu: 3703
Data wyroku: 2012-01-24
Piotr Hantulik – ACCORD z siedzibą w Chróścinie
„Zwrot może nastąpić tylko w przypadku, gdy zwracany towar jest w stanie nienaruszonym tj. (…), posiada oryginalne, nienaruszone opakowanie/zamknięcie”

Numer wpisu: 3702
Data wyroku: 2012-04-27
Piotr Hantulik
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”

Numer wpisu: 3698
Data wyroku: 2012-03-28
Ewa Żuchowska
„W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniajacych ww. warunki, Sklep gwarantuje zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres po potrąceniu kosztów manipulacyjnych”

Numer wpisu: 3689
Data wyroku: 2012-05-25
Barbara Świetlik-Madej
„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku (…)”

Numer wpisu: 3684
Data wyroku: 2012-05-24
„Openmedia” sp. z o.o. w Chmielowie
„Sklep Internetowy nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązywaniem się firm kurierskich z umów obsługi przewozowej”

Numer wpisu: 3683
Data wyroku: 2012-05-24
„Openmedia” sp. z o.o. w Chmielowie
„Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego wobec sklepu Internetowego Mega Market”

Numer wpisu: 3669
Data wyroku: 2012-05-17
3direct.pl sp. z o.o. w Kłodzku
„Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń”

Numer wpisu: 3653
Data wyroku: 2012-06-12
Jolanta Szuszkiewicz – Planetaoczu.pl z/s w Zielonej Górze
„5. W przypadku zwrotu towaru zostaną potrącone koszty wysyłki i/lub obsługi płatności”

Numer wpisu: 3651
Data wyroku: 2012-05-25
Alicja Smolana
„Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje”

Numer wpisu: 3650
Data wyroku: 2012-05-25
Alicja Smolana
„Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z uwagi na działanie siły wyższej, a w szczególności zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku…”

Numer wpisu: 3649
Data wyroku: 2012-05-25
Alicja Smolana
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące ID oraz hasło klienta”

Numer wpisu: 3627
Data wyroku: 2012-05-31
Aleksandra Pietrucka – Olissima Ola Pietrucka
„Aby reklamacja została uwzględniona rzeczywisty wygląd produktu musi w rażący sposób odbiegać od opisu i zdjęć produktu w galerii”

Numer wpisu: 3623
Data wyroku: 2012-04-27
Piotr Jankowski
„Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów nie regulowanych niniejszym regulaminem i nie dających się rozwiązać ugodowo jest sąd właściwy dla siedziby sklepu „playHouse” ”

Numer wpisu: 3622
Data wyroku: 2012-05-16
Małgorzata Cierniak-Szwałek
„Sądem właściwym do rozstrzygania sporów między frimą cenazdrowia.pl a jej klientami jest Sąd Rejonowy w Pleszewie”

Numer wpisu: 3620
Data wyroku: 2012-04-27
Marek Moskwa
„W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Spory rozstrzygane są przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Firma handlowo usługowa Imarc Moskwa Marek, według przepisów prawa polskiego”

Numer wpisu: 3618
Data wyroku: 2012-06-25
Paweł Gregorowicz
„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony”

Numer wpisu: 3617
Data wyroku: 2012-04-30
Dorota Zdanowska
„W sprawach spornych wszelkie postępowanie sądowe prowadzone będzie w sądzie właściwym dla siedziby sklepu internetowego”

Numer wpisu: 3614
Data wyroku: 2011-12-06
Zawisza Czarny Paweł Kempfi Sp. jawna z siedzibą w Łodzi
„Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki”

Numer wpisu: 3605
Data wyroku: 2012-06-27
Mateusz Mikoś
„Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie”

Numer wpisu: 3604
Data wyroku: 2012-06-27
Mateusz Mikoś
„Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie produktu, ale pomniejszonej o koszty transportu do i od klienta”

Numer wpisu: 3603
Data wyroku: 2012-06-18
Krzysztof Surala
„Oldmodels.pl nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązywaniem się przez firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej i pocztowej”

Numer wpisu: 3590
Data wyroku: 2011-12-21
„Prof. Cosmetica” Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach
„Koszty opakowania, wysyłki zwrotnej i ryzyko z tym związane ponosi Klient”

Numer wpisu: 3585
Data wyroku: 2012-06-19
Tomasz Likus – Lidertechnic.pl z siedzibą w Chrzanowie
„Wszystkie spory wynikłe między sprzedawcą, a Kupującym będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo dla siedziby sprzedawcy Sąd”

Numer wpisu: 3584
Data wyroku: 2012-06-19
Tomasz Likus – Lidertechnic.pl z siedzibą w Chrzanowie
„Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach i cenach towarów”

Numer wpisu: 3581
Data wyroku: 2011-05-26
Mango Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży”

Numer wpisu: 3579
Data wyroku: 2012-04-27
Apteka pod Eskalupem – Krystyna Gierjatowicz spółka jawna w Gdańsku
„W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy DlaZdrowia24.pl”

Numer wpisu: 3578
Data wyroku: 2012-04-27
Remigiusz Sowa
„W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 3577
Data wyroku: 2012-04-27
„Elfag-Grzywocz” spółka jawna w Jastrzębiu Zdroju
„Do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki”

Numer wpisu: 3576
Data wyroku: 2012-06-18
Anna Zasada
„W przypadku gdy zwracany towar został dostarczony z zerowym kosztem dostawy – koszt dostawy zostanie odliczony od ceny towaru”

Numer wpisu: 3575
Data wyroku: 2012-06-14
PROL Maloch Rafał w Katowicach
„Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka”

Numer wpisu: 3574
Data wyroku: 2012-02-10
Outlet.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez Sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 3573
Data wyroku: 2012-02-06
Bronisław Komasa
„Spory będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby sprzedającego”

Numer wpisu: 3572
Data wyroku: 2012-04-27
CTC Clatronic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dąbrowie
„Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i działalności Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Spółki”

Numer wpisu: 3571
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem”

Numer wpisu: 3570
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Sklep nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubienia paczki przez firmę przewozową”

Prześlij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *