Rejestr klauzul niedozwolonych

Numer wpisu: 3568
Data wyroku: 2012-05-30
Agencja Promocji JET Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Odpowiedzialność (…) Zleceniodawcy wobec danego Uczestnika nie przekroczy wartości nagrody przypadającej na tego Uczestnika zgodnie z postanowieniami regulaminu”

Numer wpisu: 3567
Data wyroku: 2012-05-30
Agencja Promocji JET Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości kwoty zegarka (…)”

Numer wpisu: 3564
Data wyroku: 2012-05-30
Agencja Promocji JET Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy według siedziby Organizatora”

Numer wpisu: 3559
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Jeśli zwrot wynikał z winy sklepu, to zostanie zwrócony także koszt przesyłki. Dotyczy to jednak tylko przesyłek przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej (np. list priorytetowy)”

Numer wpisu: 3558
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań umowy w przypadku (…), zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, szczególnie w usługach pocztowych, przewozowych (…)”

Numer wpisu: 3557
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Zwracany produkt nie może mieć jednak śladów używania”

Numer wpisu: 3556
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane działaniem firmy przewozowej”

Numer wpisu: 3555
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu szkody”

Numer wpisu: 3554
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Sklep uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty bezpośrednie, utratę (…), zysków, lub za koszty wynikające z zakupu jakiegokolwiek produktu w naszym sklepie internetowym”

Numer wpisu: 3553
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„W wypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej. W tym czasie nie będzie możliwy żaden zwrot kosztów czy towaru”

Numer wpisu: 3552
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Odpowiedzialność sklepu w każdym przypadku ograniczona będzie do sumy zamówienia”

Numer wpisu: 3551
Data wyroku: 2012-04-26
Paweł Cichy – Studio Versus w Poznaniu
„Organizator ani Producent nie ponoszą odpowiedzialności za błędy i uchybienia (…) poczty i firm kurierskich”

Numer wpisu: 3549
Data wyroku: 2012-04-26
Paweł Cichy – Studio Versus w Poznaniu
„Organizator i Producent nie odpowiadają za jakość i szczególne cechy nagród z wyjątkiem sytuacji kiedy są producentem nagród”

Numer wpisu: 3548
Data wyroku: 2012-04-26
Paweł Cichy – Studio Versus w Poznaniu
„Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora”

Numer wpisu: 3546
Data wyroku: 2012-05-30
Agencja Promocji JET Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
„Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd, właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora”

Numer wpisu: 3545
Data wyroku: 2012-05-22
Anna Kowalczyk – „Magnaxis” z siedzibą w Poznaniu
„W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy z zagranicy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych”

Numer wpisu: 3542
Data wyroku: 2012-06-25
LexisNexis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
„Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyn”

Numer wpisu: 3541
Data wyroku: 2012-05-23
„Julik” Sp. z o. o. z siedzibą w Oławie
„Sklep zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszonej jednak o koszty wysyłki w ciągu 14 dni roboczych”

Numer wpisu: 3521
Data wyroku: 2012-01-30
Danuta Ostojska „Wszystko dla dziecka” Danuta Ostojska w Nowej Soli
„Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 3515
Data wyroku: 2012-02-06
Iwona Rucińska
„Apteka69.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłek”

Numer wpisu: 3512
Data wyroku: 2012-02-06
Iwona Rucińska
„Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu bez powiadomienia. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie apteka69.pl.”

Numer wpisu: 3499
Data wyroku: 2012-06-05
Artur Jerzy Turek – Apteka Mandragora z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
„W przypadku kradzieży paczki APTEKA zwraca kwotę netto zamówienia”

Numer wpisu: 3498
Data wyroku: 2012-05-22
Anna Gross – Łoginów
„Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmy realizujące dostawę do klienta (Poczta Polska, UPS)”

Numer wpisu: 3497
Data wyroku: 2012-05-22
Anna Gross – Łoginów
„Koszt przesyłki zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi”

Numer wpisu: 3491
Data wyroku: 2012-03-29
EMIGA Michał Fliszkiewicz Solec nas Wisłą
„Serwis www.emiga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia o tym fakcie”

Numer wpisu: 3489
Data wyroku: 2012-04-11
Anna Knapińska i Paweł Knapiński – ESTETICA s.c. z siedzibą w Warszawie
„Sklep Bazarnia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu”

Numer wpisu: 3488
Data wyroku: 2012-03-29
EDUZABAWA Tomasz Bocheński w Nowym Targu
„Eduzabawa.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 3487
Data wyroku: 2012-03-29
R.B.S. KOSMETIK Bożena Schulz w Krakowie
„Właściciele sklepu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia na witrynach sklepu”

Numer wpisu: 3483
Data wyroku: 2012-03-29
Stylea.pl – FourCreate Sp. z o. o. w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego”

Numer wpisu: 3482
Data wyroku: 2012-03-29
Tech – Med. Technika Medyczna B. Wójcik Sp. j. w Warszawie
„Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby TECH – MED”

Numer wpisu: 3481
Data wyroku: 2012-03-29
„Pharmavit” M. Więckowski, M. Pytlik Spółka jawna w Katowicach
„Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki”

Numer wpisu: 3480
Data wyroku: 2012-04-17
DSA sp.j. Artur Kamil Kaczyński i wspólnicy z/s w Białymstoku
„(…) Każda zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania jej stronach sklepu SCENOTECHNIKA.PL”

Numer wpisu: 3479
Data wyroku: 2011-12-06
Grażyna Rzepczyk – Apteka „Vita” z siedzibą w Kobiórze
„Apteka internetowa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania danych budzących wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie (…)”

Numer wpisu: 3476
Data wyroku: 2012-02-20
Fabryka Słów Sp. z o. o. w Lublinie
„Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu”

Numer wpisu: 3468
Data wyroku: 2012-01-26
Edyta Bieganik
„Perfus.pl zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu”

Numer wpisu: 3467
Data wyroku: 2011-12-13
Vinasera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem obciążają Kupującego”

Numer wpisu: 3466
Data wyroku: 2011-11-28
Grzegorz Nowak – „Zabawki online”
„Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru na własny koszt”

Numer wpisu: 3465
Data wyroku: 2011-10-27
Marcin Marcok – Mart Diamonds w Orzeszu
„Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest właściwy rzeczowo sąd dla miejsa siedziby Sprzedawcy”

Numer wpisu: 3464
Data wyroku: 2011-10-27
Marcin Marcok – Mart Diamonds w Orzeszu
„Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w sklepie internetowym”

Numer wpisu: 3453
Data wyroku: 2012-02-06
Stanisław Kondraciuk
„Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z tego regulaminu – umowy jest sąd siedziby firmy w Białej Podlaskiej”

Numer wpisu: 3443
Data wyroku: 2012-04-02
Agata Kemona i Maciej Kemona
„Wszelkie spory z klientami sklep będzie próbował wyjaśnić na drodze polubownej, dokładając wszelkich starań do uzyskania pełnego obrazu danej sytuacji, jeśli jednak to nie wystarczy, sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu”

Numer wpisu: 3441
Data wyroku: 2011-10-25
Krystyna Nosal – Agencja Handlowo-Usługowa „Prezent” w Sosonowcu
„Niniejszy regulamin podlega zmianom”

Numer wpisu: 3438
Data wyroku: 2011-11-28
Adam Rzeźnik – „Zabawki progresywne” Beata i Adam Rzeźnik w Lublinie
„W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Zabawki progresywne „Beata i Adam Rzeźnik” Adam Rzeźnik”

Numer wpisu: 3436
Data wyroku: 2012-02-29
Sebastian Wądołowski – Slimtex z siedzibą w miejscowości Pszów
„Letto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu”

Numer wpisu: 3426
Data wyroku: 2012-04-30
Wojciech Socha
„[…] Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Klienta, koszty wysyłki. Klient przesyła towar na swój koszt”

Numer wpisu: 3425
Data wyroku: 2012-02-06
Michał Jaworowski
„Spory. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby F.U. SYNERGIA Michał Jaworowski”

Numer wpisu: 3424
Data wyroku: 2012-02-06
Michał Jaworowski
„Zmiana regulaminu. Sklep Disana zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie zarejestrowanych w serwisie Klientów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.disana.pl”

Numer wpisu: 3408
Data wyroku: 2012-04-27
Ewa Szwedo
„Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień z niepełnymi danymi bądź budzących wątpliwość”

Numer wpisu: 3407
Data wyroku: 2012-04-27
Ewa Szwedo
„Za opóźnienie w doręczeniu przesyłek apteka nie ponosi odpowiedzialności”

Numer wpisu: 3386
Data wyroku: 2011-11-28
Sławomir Słowiński – „Natulux”
„Koszt dostarczenia urządzenia do sprzedawcy pokrywa klient”

Numer wpisu: 3385
Data wyroku: 2011-12-06
Monika Tworo – Sklep Exclusiv
„Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący”

Numer wpisu: 3384
Data wyroku: 2012-03-27
Electro.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Złotowie
„Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych Kupującego dotyczących wymiany towaru jest oświadczenie autoryzowanego serwisu lub gwaranta”

Numer wpisu: 3351
Data wyroku: 2012-02-16
Adelaida Grygieńć Spółka jawna w Warszawie
„Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd gospodarczy w Białymstoku”

Numer wpisu: 3350
Data wyroku: 2012-02-02
Marcin Szemraj
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy sprzedającej”

Numer wpisu: 3349
Data wyroku: 2012-01-04
Grzegorz Szuba, Tomasz Szuba – Brylant s.c. z siedzibą w Kowarach
„W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie, niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki”

Numer wpisu: 3347
Data wyroku: 2012-02-02
BiM sp. z o.o. w Biłgoraju
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu”

Numer wpisu: 3346
Data wyroku: 2012-02-15
ACTIV MEDICA Sp. z o.o. w Bydgoszczy
„Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Firmy Activ Medica Sp. z o.o.”

Numer wpisu: 3338
Data wyroku: 2012-01-04
Joanna Wiśniewska – MW INVEST z siedzibą w Zabrzu
„Sklep w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny”

Numer wpisu: 3337
Data wyroku: 2012-01-04
Marek Kamiński – Firma Kupiecka „PROFIT” Marek Kamiński z siedzibą w Krakowie
„Wszystkie spory, mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby firmy PROFIT”

Numer wpisu: 3336
Data wyroku: 2012-03-23
Elżbieta Łukaszenko – Przedsiębiorstwo Handlowe „Mati” w Elblągu
„Właściciele perfumerii internetowej AnnaMaria.pl zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu sklepu bez konieczności powiadamiania klientów”

Numer wpisu: 3332
Data wyroku: 2012-03-22
Marek Noworyta – AKMANO Marek Noworyta z/s w Gliwicach
„Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią aktualnego brzmienia regulaminu”

Numer wpisu: 3328
Data wyroku: 2012-02-24
Jan Kowalczyk – PH „Natura Med” w Legnicy
„Właściciel perfumerii zatrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania zmienionego regulaminu na stronach sklepu”

Numer wpisu: 3327
Data wyroku: 2012-02-09
„Esculap” Dyl spółka jawna z siedzibą w Myślenicach
„Dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy właściwy jest sąd miejsca siedziby Apteki”

Numer wpisu: 3324
Data wyroku: 2012-02-15
Magdalena Zwierzchowska – „DEEP GROUP Magdalena Zwierzchowska” w Szczecinie
„W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego”

Numer wpisu: 3323
Data wyroku: 2012-01-11
Maria Ślusarczyk
„Top-Shop24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 3321
Data wyroku: 2012-02-16
Izabela Duda – DUDA-POL w Myszkowie
„Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym)”

Numer wpisu: 3319
Data wyroku: 2012-02-29
Anna Olborska – Cosmo Anna Olborska w Mszczonowie
„Piume.pl zastrzega sobie prawo zmiany wyżej wymienionych zasad regulaminu”

Numer wpisu: 3317
Data wyroku: 2011-12-16
Zbigniew Łapka
„Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu bez powiadomienia”

Numer wpisu: 3316
Data wyroku: 2012-01-11
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Elixir” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Małszewo
„Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Apteką a jej Klientami, zwanymi dalej „Użytkownikiem” jest sąd Rejonowy w Olsztynie”

Numer wpisu: 3315
Data wyroku: 2012-01-11
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Elixir” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Małszewo
„Apteka zastrzega sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu bez powiadomienia”

Numer wpisu: 3311
Data wyroku: 2012-02-09
„Esculap” Dyl spółka jawna z siedzibą w Myślenicach
„APTEKA OLIWNA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn”

Numer wpisu: 3308
Data wyroku: 2012-02-29
Marek Rycko
„Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego postanowień tego regulaminu. Sklep www.taniezegarki.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, a także do zmiany postanowień tego regulaminu”

Numer wpisu: 3307
Data wyroku: 2012-02-29
Piotr Andrzejewski, Leszek Gwiazda – KORN S.C Piotr Andrzejewski, Leszek Gwiazda z siedzibą w Lublinie
„Właściciel serwisu zegarki-sklep.com może bez powiadomienia w dowolnym czasie zmieniać brzmienie regulaminu”

Numer wpisu: 3306
Data wyroku: 2012-02-24
„Alfa i Omega Iwona Szulc, Janusz Szulc” Spółka Jawna w Głogowie
„Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego”

Numer wpisu: 3305
Data wyroku: 2012-02-13
Przemysław Figura
„Nie przyjmujemy zwrotów produktów, których stan opakowania wskazuje na to, iż zostały one otwarte”

Numer wpisu: 3302
Data wyroku: 2011-12-16
Zbigniew Łapka
„Sądem właściwym do rozstrzygnania sporów między sklepem internetowym „Moc Leków” a jego Klientami jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy”

Numer wpisu: 3301
Data wyroku: 2012-03-29
Omnibus Trading sp. z o.o. w Poznaniu
„Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu lub wynikających z umowy sprzedaży, jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Omnibus Trading sp. z o.o.”

Numer wpisu: 3290
Data wyroku: 2012-03-13
Tomasz Korona, Rafał Borcz – Ministerstwo Gadżetów spółka cywilna
„Za opóźnienia w dostawie z przyczyn od nas niezależnych nie ponosimy odpowiedzialności”

Numer wpisu: 3288
Data wyroku: 2011-12-22
Cosmedica Sp. z o.o. z/s w Warszawie
„Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora”

Numer wpisu: 3287
Data wyroku: 2011-12-22
Cosmedica Sp. z o.o. z/s w Warszawie
„Administrator ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie. Powyższe zmiany stają się skuteczne w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie http:/sklep.aptekacosmedica.pl/regulamin-c_12.html”

Numer wpisu: 3286
Data wyroku: 2012-01-24
Karol El Kashif – Superapteka w Warszawie
„Jednocześnie superapteka® zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia”

Numer wpisu: 3284
Data wyroku: 2012-01-24
Karol El Kashif – Superapteka w Warszawie
„Superapteka® nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu superapteka®”

Rejestr klauzul niedozwolonych
5 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Prześlij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na usługę prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Bezpłatna pomoc przy Twojej reklamacji na grupie Facebook

 

Kliknij i dołącz teraz do grupy!